Multimédiá 1-AIN-530

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Multimédiá (1-AIN-530)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-530 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Lubomír Lúčan, CSc., doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
E-mail: lucan@fmph.uniba.sk, Milan.Ftacnik@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~lucan/ http://www.sccg.sk/~ftacnik/

Popis predmetu:

Zoznámiť sa so základnými pojmami z oblasti multimédií, trendmi. Získať prehľad používaného softvéru na prácu s grafikou, animáciami, zvukmi, digitálnym videom a autorského softvéru. Rozvíjať tvorivosť.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Multimedia)