Line 12: Line 12:
 
   | email = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
 
   | email = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
   | description = Visualisation represents a collection of techniques aimed at graphical representation of two-, three- and multidimensional data originating in computations, simulations and modern imaging devices – tomographic scanners. The main topics of this series of lectures are: signal processing theory, basics and physical principles of tomographic imaging, data analysis and segmentation, file formats for data storage, and surface and volume visualisation techniques.
+
   | description = Vizualizácia predstavuje súhrn metód na grafickú prezentáciu dvoj-, troj-, a viacrozmerných dát, ktoré pochádzajú buď z rôznych simulácií a výpočtov (molekulárna štrukturálna analýza, fyzika makro- aj mikrosveta) alebo z moderných meracích zariadení, ako sú napríklad tomografy. V rámci prednášok sa študenti zoznámia so teóriou spracovania signálov, základmi a fyzikálnymi princípmi tomografických zobrazovacích metód, analýzou a segmentáciou objemových dát a používanými technikami na ich vizuálnu reprezentáciu, s dôrazom na povrchové a objemové zobrazovacie techniky.
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:42, 20 August 2008

Vizualizácia viacrozmerných dát 2-AIN-265

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vizualizácia viacrozmerných dát (2-AIN-265)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-265 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
E-mail: milos.sramek@oeaw.ac.at
Domovská stránka: http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/

Popis predmetu:

Vizualizácia predstavuje súhrn metód na grafickú prezentáciu dvoj-, troj-, a viacrozmerných dát, ktoré pochádzajú buď z rôznych simulácií a výpočtov (molekulárna štrukturálna analýza, fyzika makro- aj mikrosveta) alebo z moderných meracích zariadení, ako sú napríklad tomografy. V rámci prednášok sa študenti zoznámia so teóriou spracovania signálov, základmi a fyzikálnymi princípmi tomografických zobrazovacích metód, analýzou a segmentáciou objemových dát a používanými technikami na ich vizuálnu reprezentáciu, s dôrazom na povrchové a objemové zobrazovacie techniky.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne