Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:46, 3 October 2013Novotny (Talk | contribs). . (872 bytes) (+872). . (Created page with "Úlohou je vyvinúť systém pre kategorizáciu objektov za pomocou multi-dotykového stola. Kategorizáciou objektov môže byť triedenie fotografií, emailov, dokumentov a pod…")