Cieľom bakalárskej implementačnej práce je transformovať platnú legislatívnu úpravu ( napr. Zákonník práce - z.č. 311/2001 Z.z., Občiansky súdny poriadok - z.č. 99/1963 Z.z., ...) do logického programu. Do takto získaného programu sa pridajú vstupy uživateľa vo forme faktov a následne vypočítaný stabilný model bude obsahovať ( z danej legislatívy ) vyplívajúce povinnosti a možnosti.

Vypracovanie práce bude pozostávať z:

  • navrhnutia predikátov a faktov na reprezentáciu jednotlivých právnych skutočností
  • transformácie právneho textu do pravidiel logického programu nad jazykom navrhnutým v predchádzajúcom bode

Od uchádzača sa očakáva aktívny záujem o právo a schopnosť porozumieť právnym dokumentom.

Revision as of 18:09, 1 October 2008 by Klimo (Talk | contribs)