Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v slovenskej verzii a v anglickej verzii.

Od akademického roka 2016-2017 program beží v anglickom jazyku.

Štátne záverečné skúšky

Štátne skúšky sa budú konať v v zverejnenom termíne od 8:00 v miestnosti I-23. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasledujú oba šátnicové predmety, študent si ťahá náhodne po jednej otázke, a bude mať čas na prípravu odpovedí.

2-IKV-955 Empirické metódy v kognitívnej vede

1. Percepčný systém: základné vlastnosti (organizačná sila, konštantnosť vnímania, vidieť sa učíme), hlavné teórie (prístup zdola nahor - teória priamej percepcie, templatová/šablonová teória, geonová teória, prototypová teória; prístup zhora nadol – konštruktívna percepcia).

2. Pamäť a jej procesy: systém (jednotlivé zložky), procesy (kódovanie, konsolidácia, vybavovanie a zabúdanie informácií): hlavné teórie (resp. modely), experimentálne metódy skúmania.

3. Pracovná pamäť: Baddeleyho-Hitchov model verzus Atkinson-Shiffrinov model. Behaviorálna, neurálna a klinická podpora pre tieto modely.

4. Pozornosť: Základné funkcie (bdelosť a detekcia signálov, vyhľadávanie, výberová pozornosť a delenie pozornosti) – hlavné teórie a kľúčové experimenty.

5. Reprezentácia a organizácia poznatkov v mysli/mozgu (mentálne predstavy, pojmy, schémy, scenáre, kognitívne mapy): hlavné teórie - Paivio (duálna teória), Kosslyn (mentálne predstavy), Barsalou (ukotvená kognícia) a experimentálne metódy skúmania.

6. Prirodzený jazyk: Základné vlastnosti (arbitrárnosť, generatívnosť, dynamickosť atď.), percepcia reči (koartikulácia, kategorická percepcia, multimodálnosť/McGurkov efekt atď.), produkcia reči (Leveltov model).

7. Emócie a kognícia: Klasifikácia základných emócií. Meranie emócií. Emočné učenie. Emócie a rôzne kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť a percepcia).

8. Rozhodovacie procesy: teória očakávaného úžitku (Bernoulli), prospektová teória (Kahneman-Tversky), efekt rámcovania a ďalšie heuristiky intuitívneho usudzovania (dostupnosť, reprezentatívnosť, omyl konjunkcie, ukotvenie, iluzórna korelácia, efekt návnady atď.).

9. Behaviorálny experiment: návrh, metódy zberu a spracovania dát, vyhodnotenie experimentu.

10. Zobrazovacie metódy aktivity mozgu: EEG, PET, fMRI, TMS (priestorové a časové rozlíšenia, škály).

11. Neurálne koreláty kognitívnych funkcií: percepcia, pozornosť, pamäť, mentálne predstavy, reč a emócie.

12. Elektroencefalografia (EEG): Využitie na skúmanie kognitívnych funkcií (frekvenčná oblasť, časová oblasť – evokované a na udalosť vzťahované potenciály, topografia, BCI).

2-IKV-954 Výpočtové metódy v kognitívnej vede

1. Výpočtové paradigmy v kognitívnej vede: kognitivizmus, konekcionizmus, dynamické systémy, pravdepodobnostný prístup – základné charakteristiky a rozdiely.

2. Agent v umelej inteligencii: typy agentov, hlavné koncepty, agentový program, racionalita.

3. Typy prostredí (v umelej inteligencii) – základné charakteristiky.

4. Propozičná logika: logické agenty, reprezentácia znalosti, inferenčné mechanizmy.

5. Predikátová logika: reprezentácia znalosti, základné koncepty, dopredné a spätné zreťazenie.

6. Induktívne učenie: koncept, priestor hypotéz, rozhodovacie stromy, generalizácia.

7. Štatistické učenie: pravdepodobnosť, hypotézy, Bayesovo pravidlo, MAP a ML učenie.

8. Neurónové siete typu perceptrón: učenie s učiteľom, gradientová metóda učenia, využitie pri riešení úloh.

9. Neurónové siete so samoorganizáciou: metóda hlavných komponentov, Kohonenova mapa (SOM), základné mechanizmy, využitie pri riešení úloh.

10. Učenie posilňovaním: základné koncepty, príklad metódy učenia (napr. TD).

11. Evolučné algoritmy: základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.

12. Fuzzy systémy: základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.

Revision as of 07:56, 11 May 2018 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)