m
(Magisterský program Kognitívna veda)
Line 15: Line 15:
 
==Štátne záverečné skúšky==
 
==Štátne záverečné skúšky==
  
Štátne skúšky sa budú konať v [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|v zverejnenom termíne]] od 8:00 v miestnosti I-23. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasledujú oba šátnicové predmety, študent si ťahá náhodne po jednej otázke, a bude mať čas na prípravu odpovedí.
+
Štátne skúšky sa budú konať v [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|v zverejnenom termíne]]. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasleduje skúška zo štátnicového predmetu, študent si ťahá náhodne jednu otázku a bude mať čas na prípravu odpovede.
  
===2-IKV-955 Empirické metódy v kognitívnej vede===
+
===2-IKVa-956 Cognitive phenomena===
  
1. '''Percepčný systém:''' základné vlastnosti (organizačná sila, konštantnosť vnímania, vidieť sa učíme), hlavné teórie (prístup zdola nahor - teória priamej percepcie, templatová/šablonová teória, geonová teória, prototypová teória; prístup zhora nadol – konštruktívna percepcia).
+
1. Perception
 
+
2. Attention
2. '''Pamäť a jej procesy:''' systém (jednotlivé zložky), procesy (kódovanie, konsolidácia, vybavovanie a zabúdanie informácií): hlavné teórie (resp. modely), experimentálne metódy skúmania.
+
3. Memory
 
+
4. Language
3. '''Pracovná pamäť:''' Baddeleyho-Hitchov model verzus Atkinson-Shiffrinov model. Behaviorálna, neurálna a klinická podpora pre tieto modely.
+
5. Mental representations
 
+
6. Learning
4. '''Pozornosť:''' Základné funkcie (bdelosť a detekcia signálov, vyhľadávanie, výberová pozornosť a delenie pozornosti) – hlavné teórie a kľúčové experimenty.
+
7. Embodiment
 
+
8. Emotions
5. '''Reprezentácia a organizácia poznatkov''' v mysli/mozgu (mentálne predstavy, pojmy, schémy, scenáre, kognitívne mapy): hlavné teórie - Paivio (duálna teória), Kosslyn (mentálne predstavy), Barsalou (ukotvená kognícia) a experimentálne metódy skúmania.
+
9. Social cognition
 
+
10. Consciousness
6. '''Prirodzený jazyk:''' Základné vlastnosti (arbitrárnosť, generatívnosť, dynamickosť atď.), percepcia reči (koartikulácia, kategorická percepcia, multimodálnosť/McGurkov efekt atď.), produkcia reči (Leveltov model).
+
 
+
7. '''Emócie a kognícia:''' Klasifikácia základných emócií. Meranie emócií. Emočné učenie. Emócie a rôzne kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť a percepcia).
+
 
+
8. '''Rozhodovacie procesy:''' teória očakávaného úžitku (Bernoulli), prospektová teória (Kahneman-Tversky), efekt rámcovania a ďalšie heuristiky intuitívneho usudzovania (dostupnosť, reprezentatívnosť, omyl konjunkcie, ukotvenie, iluzórna korelácia, efekt návnady atď.).
+
 
+
9. '''Behaviorálny experiment:''' návrh, metódy zberu a spracovania dát, vyhodnotenie experimentu.
+
 
+
10. '''Zobrazovacie metódy aktivity mozgu:''' EEG, PET, fMRI, TMS (priestorové a časové rozlíšenia, škály).
+
 
+
11. '''Neurálne koreláty kognitívnych funkcií:''' percepcia, pozornosť, pamäť, mentálne predstavy, reč a emócie.
+
 
+
12. '''Elektroencefalografia (EEG):''' Využitie na skúmanie kognitívnych funkcií (frekvenčná oblasť, časová oblasť – evokované a na udalosť vzťahované potenciály, topografia, BCI).
+
 
+
===2-IKV-954 Výpočtové metódy v kognitívnej vede===
+
 
+
1. '''Výpočtové paradigmy v kognitívnej vede:''' kognitivizmus, konekcionizmus, dynamické systémy, pravdepodobnostný prístup – základné charakteristiky a rozdiely.
+
 
+
2. '''Agent v umelej inteligencii:''' typy agentov, hlavné koncepty, agentový program, racionalita.
+
 
+
3. '''Typy prostredí''' (v umelej inteligencii) – základné charakteristiky.
+
 
+
4. '''Propozičná logika:''' logické agenty, reprezentácia znalosti, inferenčné mechanizmy.
+
 
+
5. '''Predikátová logika:''' reprezentácia znalosti, základné koncepty, dopredné a spätné zreťazenie.
+
 
+
6. '''Induktívne učenie:''' koncept, priestor hypotéz, rozhodovacie stromy, generalizácia.
+
 
+
7. '''Štatistické učenie:''' pravdepodobnosť, hypotézy, Bayesovo pravidlo, MAP a ML učenie.
+
 
+
8. '''Neurónové siete typu perceptrón:''' učenie s učiteľom, gradientová metóda učenia, využitie pri riešení úloh.
+
 
+
9. '''Neurónové siete so samoorganizáciou:''' metóda hlavných komponentov, Kohonenova mapa (SOM), základné mechanizmy, využitie pri riešení úloh.
+
 
+
10. '''Učenie posilňovaním:''' základné koncepty, príklad metódy učenia (napr. TD).
+
 
+
11. '''Evolučné algoritmy:''' základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.
+
 
+
12. '''Fuzzy systémy:''' základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.
+

Revision as of 12:59, 10 February 2022

Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v slovenskej verzii a v anglickej verzii.

Od akademického roka 2016-2017 program beží v anglickom jazyku.

Štátne záverečné skúšky

Štátne skúšky sa budú konať v v zverejnenom termíne. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasleduje skúška zo štátnicového predmetu, študent si ťahá náhodne jednu otázku a bude mať čas na prípravu odpovede.

2-IKVa-956 Cognitive phenomena

1. Perception 2. Attention 3. Memory 4. Language 5. Mental representations 6. Learning 7. Embodiment 8. Emotions 9. Social cognition 10. Consciousness