m
 
(104 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Magisterský program Kognitívne vedy =
+
[[Category:Magisterský program Kognitívna veda]]
 +
= Magisterský program Kognitívna veda =
  
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Popis magisterského programu Kognitívna veda]]
+
Prečítajte si [[Description of Master Program in Cognitive Science|Opis magisterského programu Kognitívna veda]]
  
Garantom tohto programu je [[Jan Rybar|Doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.]]
+
Garantom a koordinátorom programu je ''prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.''<br>
 +
Tútorom programu je ''RNDr. Martin Takáč, PhD.''
  
'''Bloky vyrovnávacích predmetov'''<br>
+
Program zabezpečuje [http://cogsci.fmph.uniba.sk Centrum pre kognitívnu vedu].
''povinný výber: 1 blok (z 2 blokov)''
+
  
* Vyrovnávacie predmety - umelá inteligencia
+
Študijný plán v [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mIKV.html slovenskej ] verzii a v [[Master_program_in_Cognitive Science/en|anglickej]] verzii.
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
Od akademického roka 2016-2017 program beží v anglickom jazyku.
|-
+
|2-IKV-101||[[CogSci Programming 1|Programovanie (1)]]||[[Jan Svantner|Švantner J.]] || ||1/W ||L2,LP2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-102||[[CogSci Mathematics|Matematika]]||[http://www.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/ Kvasnička V.] || ||1/W ||L2,P2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-103||[[Fundamentals of Artificial Intelligence for Cognitive Science|Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|}
+
  
* Vyrovnávacie predmety - psychológia
+
==Štátne záverečné skúšky==
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
Štátne skúšky sa budú konať v [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|v zverejnenom termíne]] od 8:00 v miestnosti I-23. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasledujú oba šátnicové predmety, študent si ťahá náhodne po jednej otázke, a bude mať čas na prípravu odpovedí.
|-
+
|2-IKV-111||[[Introduction to Psychology|Základy psychológie]]||Hennelová K. || ||1/W ||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-112||[[Modern Social Theories|Moderné sociálne teórie]]||Višňovský E. || ||1/W ||L2,LP2||5||50/50
+
|}
+
  
'''Povinné predmety'''
+
===2-IKV-955 Empirické metódy v kognitívnej vede===
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
1. '''Percepčný systém:''' základné vlastnosti (organizačná sila, konštantnosť vnímania, vidieť sa učíme), hlavné teórie (prístup zdola nahor - teória priamej percepcie, templatová/šablonová teória, geonová teória, prototypová teória; prístup zhora nadol – konštruktívna percepcia).
|-
+
|2-IKV-121||[[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] || ||1/W ||L2,S1||5||70/30
+
|-
+
|2-IKV-113||[[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-114||[[Introduction to Philosophy of Mind|Úvod do filozofie mysle]]||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]] || ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-115||[[Introduction to Computer Intelligence|Úvod do výpočtovej inteligencie]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/W ||L2,S1||5||70/30
+
|-
+
|2-IKV-123||[[Introduction to Neuroscience|Úvod do neurovedy]]||Ostatníková D. || ||1/S ||L3||5||30/70
+
|-
+
|2-IKV-122||[[CogSci Semester Project|Semestrálny projekt]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||1/S ||LP4||5||100/0
+
|-
+
|2-IKV-921||[[CogSci Diploma Thesis Seminar|Diplomový seminár]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||2/S ||C4||5||70/30
+
|-
+
|2-IKV-910||[[CogSci Diploma Thesis|Diplomová práca]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||2/S ||D||20||70/30
+
|}
+
  
'''Povinne voliteľné predmety'''
+
2. '''Pamäť a jej procesy:''' systém (jednotlivé zložky), procesy (kódovanie, konsolidácia, vybavovanie a zabúdanie informácií): hlavné teórie (resp. modely), experimentálne metódy skúmania.
  
* Umelá inteligencia', ''povinný výber: 10 kreditov''
+
3. '''Pracovná pamäť:''' Baddeleyho-Hitchov model verzus Atkinson-Shiffrinov model. Behaviorálna, neurálna a klinická podpora pre tieto modely.
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
4. '''Pozornosť:''' Základné funkcie (bdelosť a detekcia signálov, vyhľadávanie, výberová pozornosť a delenie pozornosti) – hlavné teórie a kľúčové experimenty.
|-
+
|2-IKV-267||[[Mathematical Logic for Cognitive Science| Matematická logika pre kognitívnu vedu]]||[http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos Zlatoš P.] *|| ||1/S ||L2,P1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-131||[[Representation Knowledge Reasoning|Reprezentácia, poznatky a usudzovanie]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] ||2-IKV-103!||1/S||L2,P2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-133||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]]||2-IKV-103!||1/S||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-135||[[Neurocomputing|Neuropočítanie]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/S ||L2,P2||5||70/30
+
|}
+
  
* Psychológia, ''povinný výber: 5 kreditov''
+
5. '''Reprezentácia a organizácia poznatkov''' v mysli/mozgu (mentálne predstavy, pojmy, schémy, scenáre, kognitívne mapy): hlavné teórie - Paivio (duálna teória), Kosslyn (mentálne predstavy), Barsalou (ukotvená kognícia) a experimentálne metódy skúmania.
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
6. '''Prirodzený jazyk:''' Základné vlastnosti (arbitrárnosť, generatívnosť, dynamickosť atď.), percepcia reči (koartikulácia, kategorická percepcia, multimodálnosť/McGurkov efekt atď.), produkcia reči (Leveltov model).
|-
+
|2-IKV-141||[[Current Trends in Cognitive Psychology|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii]]||Ruisel I. ||2-IKV-111!||1/S||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-183||[[Psycholinguistics|Psycholingvistika]]||Hanulová J. || ||1/S ||L2,S1||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-143||[[Philosophy of Language|Filozofia jazyka]]||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]] || ||1/S ||L2,S1||5||70/30
+
|}
+
  
'''Výberové predmety'''
+
7. '''Emócie a kognícia:''' Klasifikácia základných emócií. Meranie emócií. Emočné učenie. Emócie a rôzne kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť a percepcia).
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
8. '''Rozhodovacie procesy:''' teória očakávaného úžitku (Bernoulli), prospektová teória (Kahneman-Tversky), efekt rámcovania a ďalšie heuristiky intuitívneho usudzovania (dostupnosť, reprezentatívnosť, omyl konjunkcie, ukotvenie, iluzórna korelácia, efekt návnady atď.).
|-
+
 
|2-AIN-123||[[Computer Vision 1|Počítačové videnie (1)]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
9. '''Behaviorálny experiment:''' návrh, metódy zberu a spracovania dát, vyhodnotenie experimentu.
|-
+
 
|2-INF-150||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~hegedus/su/ Strojové učenie]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~hegedus/ Hegedüs T.]|| ||1/W ||L3,P1||6||10/90
+
10. '''Zobrazovacie metódy aktivity mozgu:''' EEG, PET, fMRI, TMS (priestorové a časové rozlíšenia, škály).
|-
+
 
|2-IKV-184||[[Cognitive Antropology|Kognitívna antropológia]]||Kanovský M. *|| ||1/W ||L2,S1||5||60/40
+
11. '''Neurálne koreláty kognitívnych funkcií:''' percepcia, pozornosť, pamäť, mentálne predstavy, reč a emócie.
|-
+
 
|2-AIN-181||[[Evolutionary Algorithms|Evolučné algoritmy]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/W ||C2||3||40/60
+
12. '''Elektroencefalografia (EEG):''' Využitie na skúmanie kognitívnych funkcií (frekvenčná oblasť, časová oblasť – evokované a na udalosť vzťahované potenciály, topografia, BCI).
|-
+
 
|2-IKV-167||[[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
===2-IKV-954 Výpočtové metódy v kognitívnej vede===
|-
+
 
|2-IKV-261||[[Logic and Cognitive Science|Logika a kognitívna veda]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] ||2-IKV-103!||1/S||L2,S1||5||50/50
+
1. '''Výpočtové paradigmy v kognitívnej vede:''' kognitivizmus, konekcionizmus, dynamické systémy, pravdepodobnostný prístup – základné charakteristiky a rozdiely.
|-
+
 
|1-AIN-480||[[Neural Networks|Neurónové siete]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] ||2-IKV-101! and 2-IKV-102!||1/S||L2,P2||6||50/50
+
2. '''Agent v umelej inteligencii:''' typy agentov, hlavné koncepty, agentový program, racionalita.
|-
+
 
|2-IKV-164||[[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]||[[Andrej Lucny|Lúčny A.]] ||2-IKV-103!||1/S||L2,P2||5||50/50
+
3. '''Typy prostredí''' (v umelej inteligencii) – základné charakteristiky.
|-
+
 
|2-AIN-503||[[Seminar in Bioinformatics 1|Seminár z bioinformatiky (1)]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]] || ||1/W ||S2||1||100/0&nbsp;s
+
4. '''Propozičná logika:''' logické agenty, reprezentácia znalosti, inferenčné mechanizmy.
|-
+
 
|2-AIN-109||[[Programming of Parallel and Distributed Systems|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60
+
5. '''Predikátová logika:''' reprezentácia znalosti, základné koncepty, dopredné a spätné zreťazenie.
|-
+
 
|2-IKV-181||[[Meaning and Communication|Význam a komunikácia]]||[[Dezider Kamhal|Kamhal D.]] || ||1/S ||L2,S1||5||70/30
+
6. '''Induktívne učenie:''' koncept, priestor hypotéz, rozhodovacie stromy, generalizácia.
|-
+
 
|2-INF-238||Grafové modely v strojovom učení||[[Tomas Vinar|Vinař T.]] || ||1/S ||L4||6||40/60
+
7. '''Štatistické učenie:''' pravdepodobnosť, hypotézy, Bayesovo pravidlo, MAP a ML učenie.
|-
+
 
|2-IKV-142||[[Philosophy of Action|Filozofia konania]]||Višňovský E. *|| ||2/W ||L2,S1||5||50/50
+
8. '''Neurónové siete typu perceptrón:''' učenie s učiteľom, gradientová metóda učenia, využitie pri riešení úloh.
|-
+
 
|2-IKV-234||[[Knowledgeable Problem Solving Systems|Znalostné systémy]]||[[Mikulas Popper|Popper M.]] *|| ||2/W ||L2,P2||5||50/50
+
9. '''Neurónové siete so samoorganizáciou:''' metóda hlavných komponentov, Kohonenova mapa (SOM), základné mechanizmy, využitie pri riešení úloh.
|-
+
 
|2-IKV-232||[[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] *|| ||2/W ||L2,S2||5||50/50
+
10. '''Učenie posilňovaním:''' základné koncepty, príklad metódy učenia (napr. TD).
|-
+
 
|2-IKV-265||[[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]||[[Marek Nagy|Nagy M.]] || ||2/W ||L2,P2||5||30/70
+
11. '''Evolučné algoritmy:''' základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.
|-
+
 
|2-IKV-182||[[Current Theories of Consciousness|Súčasné teórie vedomia]]||[[Egon Gal|Gál E.]] (KAI) *||2-IKV-114!||2/W||L2,S1||5||50/50
+
12. '''Fuzzy systémy:''' základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.
|-
+
|2-IKV-233||[[Cognitive Laboratory|Kognitívne laboratórium]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] *|| ||2/W ||C3||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-235||[[New Trends in Cognitive Science|Nové trendy v kognitívnej vede]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] *|| ||2/W ||S3||5||70/30
+
|-
+
|2-AIN-245||[[Judgement Involving Uncertainty|Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-143||[[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] || ||2/S ||L2,P2||6||40/60
+
|}
+

Latest revision as of 08:56, 11 May 2018

Magisterský program Kognitívna veda

Prečítajte si Opis magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu je prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Tútorom programu je RNDr. Martin Takáč, PhD.

Program zabezpečuje Centrum pre kognitívnu vedu.

Študijný plán v slovenskej verzii a v anglickej verzii.

Od akademického roka 2016-2017 program beží v anglickom jazyku.

Štátne záverečné skúšky

Štátne skúšky sa budú konať v v zverejnenom termíne od 8:00 v miestnosti I-23. Najprv prebehnú všetky obhajoby diplomovej práce (15 min. prezentácia, potom nasledujú posudky a diskusia, max. ďalších 15 minút). Po prestávke nasledujú oba šátnicové predmety, študent si ťahá náhodne po jednej otázke, a bude mať čas na prípravu odpovedí.

2-IKV-955 Empirické metódy v kognitívnej vede

1. Percepčný systém: základné vlastnosti (organizačná sila, konštantnosť vnímania, vidieť sa učíme), hlavné teórie (prístup zdola nahor - teória priamej percepcie, templatová/šablonová teória, geonová teória, prototypová teória; prístup zhora nadol – konštruktívna percepcia).

2. Pamäť a jej procesy: systém (jednotlivé zložky), procesy (kódovanie, konsolidácia, vybavovanie a zabúdanie informácií): hlavné teórie (resp. modely), experimentálne metódy skúmania.

3. Pracovná pamäť: Baddeleyho-Hitchov model verzus Atkinson-Shiffrinov model. Behaviorálna, neurálna a klinická podpora pre tieto modely.

4. Pozornosť: Základné funkcie (bdelosť a detekcia signálov, vyhľadávanie, výberová pozornosť a delenie pozornosti) – hlavné teórie a kľúčové experimenty.

5. Reprezentácia a organizácia poznatkov v mysli/mozgu (mentálne predstavy, pojmy, schémy, scenáre, kognitívne mapy): hlavné teórie - Paivio (duálna teória), Kosslyn (mentálne predstavy), Barsalou (ukotvená kognícia) a experimentálne metódy skúmania.

6. Prirodzený jazyk: Základné vlastnosti (arbitrárnosť, generatívnosť, dynamickosť atď.), percepcia reči (koartikulácia, kategorická percepcia, multimodálnosť/McGurkov efekt atď.), produkcia reči (Leveltov model).

7. Emócie a kognícia: Klasifikácia základných emócií. Meranie emócií. Emočné učenie. Emócie a rôzne kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť a percepcia).

8. Rozhodovacie procesy: teória očakávaného úžitku (Bernoulli), prospektová teória (Kahneman-Tversky), efekt rámcovania a ďalšie heuristiky intuitívneho usudzovania (dostupnosť, reprezentatívnosť, omyl konjunkcie, ukotvenie, iluzórna korelácia, efekt návnady atď.).

9. Behaviorálny experiment: návrh, metódy zberu a spracovania dát, vyhodnotenie experimentu.

10. Zobrazovacie metódy aktivity mozgu: EEG, PET, fMRI, TMS (priestorové a časové rozlíšenia, škály).

11. Neurálne koreláty kognitívnych funkcií: percepcia, pozornosť, pamäť, mentálne predstavy, reč a emócie.

12. Elektroencefalografia (EEG): Využitie na skúmanie kognitívnych funkcií (frekvenčná oblasť, časová oblasť – evokované a na udalosť vzťahované potenciály, topografia, BCI).

2-IKV-954 Výpočtové metódy v kognitívnej vede

1. Výpočtové paradigmy v kognitívnej vede: kognitivizmus, konekcionizmus, dynamické systémy, pravdepodobnostný prístup – základné charakteristiky a rozdiely.

2. Agent v umelej inteligencii: typy agentov, hlavné koncepty, agentový program, racionalita.

3. Typy prostredí (v umelej inteligencii) – základné charakteristiky.

4. Propozičná logika: logické agenty, reprezentácia znalosti, inferenčné mechanizmy.

5. Predikátová logika: reprezentácia znalosti, základné koncepty, dopredné a spätné zreťazenie.

6. Induktívne učenie: koncept, priestor hypotéz, rozhodovacie stromy, generalizácia.

7. Štatistické učenie: pravdepodobnosť, hypotézy, Bayesovo pravidlo, MAP a ML učenie.

8. Neurónové siete typu perceptrón: učenie s učiteľom, gradientová metóda učenia, využitie pri riešení úloh.

9. Neurónové siete so samoorganizáciou: metóda hlavných komponentov, Kohonenova mapa (SOM), základné mechanizmy, využitie pri riešení úloh.

10. Učenie posilňovaním: základné koncepty, príklad metódy učenia (napr. TD).

11. Evolučné algoritmy: základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.

12. Fuzzy systémy: základné koncepty a mechanizmy, využitie v KV a UI.