Line 8: Line 8:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
+
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore Informatika na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
 +
 
 +
Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:
 +
1. Informatika (Computer Science, CS)
 +
2. Softvérové inžinierstvo (Software Engineering, SE)
 +
3. Dátová veda (Data Science, DS)
 +
 
 +
Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:
 +
1. S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)
 +
2. S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a Dátová veda)
 +
3. S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy)
 +
4. S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci Softvérové inžinierstvo)
 +
5. S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)
 +
 
  
 
;Garant
 
;Garant

Revision as of 12:10, 22 March 2022

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore Informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny: 1. Informatika (Computer Science, CS) 2. Softvérové inžinierstvo (Software Engineering, SE) 3. Dátová veda (Data Science, DS)

Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú: 1. S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika) 2. S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a Dátová veda) 3. S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy) 4. S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci Softvérové inžinierstvo) 5. S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)


Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Architektúry softvérových systémov

V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov, RNDr. Ľubor Šešera, PhD. Aplikačné architektúry a výberové predmety 2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy v roku 2021.

Ocenené diplomovky