m (Termíny)
 
(71 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Heading|Magisterský program Aplikovaná informatika}}[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
+
{{DISPLAYTITLE:Magisterský program Aplikovaná informatika}}
 +
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
= Magisterský program Aplikovaná informatika =
  
 
<div class="row">
 
<div class="row">
Line 6: Line 8:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
+
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore Informatika na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
 
;Garant
 
;Garant
 
:[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 
:[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 +
;Tútori
 +
:[[Dušan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]
 
;Všeobecné informácie
 
;Všeobecné informácie
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
:[[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)
+
:[https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI UK]
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column
Line 18: Line 22:
 
|class = col-sm-6
 
|class = col-sm-6
 
|column-content =
 
|column-content =
<h2 class="hidden-md hidden-lg hidden-xl" id="Oznamy">Oznamy</h2>
+
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
+
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
V zimnom semestri akad. roka 2017/18 otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
+
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.<br>
 
+
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
 +
<!--
 +
=== Nový predmet ''Architektúry softvérových systémov'' ===
 +
V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku
 +
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]],  RNDr. [[Lubor Sesera|Ľubor Šešera]], PhD.  [[Course:ASwS|Aplikačné architektúry]]
 +
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}.
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>].
+
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.
+
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 +
-->
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
== Študijný plán ==
+
Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:
* Predmety, bloky a pravidlá
+
# Informatika ('''Computer Science''', CS)
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]
+
# Softvérové inžinierstvo ('''Software Engineering''', SE)
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzného programu mAIN/k]
+
# Dátová veda ('''Data Science''', DS)
=== Termíny ===
+
 
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/ Zápis študentov] na stránkach študijného oddelenia FMFI
+
Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:
</div>
+
 
<div class="col-sm-4">
+
S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
 +
 
 +
S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a '''Dátová veda''')
 +
 
 +
S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: '''Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy''')
 +
 
 +
S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci '''Softvérové inžinierstvo''')
 +
 
 +
S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
 +
 
 +
== Veda, priemysel, vzdelávanie  ==
 +
Nový študijný program mAIN umožňuje študentom si vybrať špecializáciu podľa vlastnej preferencie.  Vo všeobecnosti je študijný program navrhnutý tak, aby si študent mohol vybrať z týchto základných profesijných smerovaní:
 +
* '''Veda a výskum''' – Na túto oblasť sa zameriavajú bloky S1. Počítačová grafika a videnie a S2. Umelá inteligencia.
 +
* '''IT priemysel''' – Túto oblasť pokrýva blok S5. Softvérové inžinierstvo a  blok S3. Programovanie a tvorba informačných systémov.
 +
*'''Vzdelávanie''' – Na túto oblasť sa zameriava blok S4. Tvorba softvéru pre vzdelávanie
 +
Študijný program mAIN zároveň umožňuje študentom, aby si podľa vlastných preferencií vyberali aj predmety z iných študijných blokov, než iba s nimi zvoleného bloku špecializácie.
  
== Diplomové práce ==
 
* Prezentované témy diplomových prác: [[media:KAGDM.pdf|KAGDM]], [[media:KAIDuri.pdf|KAI Ďurikovič]], [[media:KAITakac.pdf|Takáč]], [[media:KAIHomola.pdf|Homola]], [[media:KAILucny.pdf|Lúčny]], [[media:KAIMihalik.pdf|Mihálik]], [[media:KAIPetrovic.pdf|Petrovic]], [[media:Silha.pdf|KAFZM Šilha Astronómia]],  [[media:KAIMadaras.pdf|Madaras]], [[media:KAIMadaras2.pdf|Madaras2]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
 
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
=== Termíny ===
 
;15. 10. 2017
 
:Odovzdanie zadaní diplomových prác
 
;4. 5. 2018
 
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie diplomových prác]]
 
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
 +
== Špecializácia S5 Softvérové inžinierstvo  ==
 +
Nový blok Softvérové inžinierstvo je hlavným blokom špecializácie, ktorý si vyberajú študenti, ktorí vidia svoje uplatnenie v IT priemysle, či už vo veľkých softvérových firmách alebo softvérových start-upoch. Vyučujúcimi v tomto bloku sú predovšetkým odborníci zo špičkových slovenských softvérových firiem pod garanciou pedagógov z KAI FMFI.
 +
Blok Softvérové inžinierstvo sa zameriava na tieto hlavné témy:
 +
* '''Princípy vývoja komplexných systémov.''' – V rámci témy sa študenti naučia princípy vývoja viacvrstvových internetových/intranetových systémov s moderným front-endom vo frameworku Angular, back-endom v JakartaEE a .NET a s využitím automatizovaného DevOps procesu.. Hlavným predmetom témy je [[Course:ASwS|Vývoj veľkých softvérových aplikácií]].
 +
* '''Tímový vývoj softvérových systémov s využitím agilných metodík.''' – V rámci tejto témy si študenti prehĺbia svoje vedomosti v agilných metódach a budú riešiť tímový projekt na báze metodiky SCRUM s využitím nástroja Jira. Hlavným predmetom tejto témy je [[Course:ASwS|Agilný vývoj softvéru v tíme]].
 +
* '''Princípy vývoja moderných aplikácií.''' - V rámci tejto témy sa študenti naučia princípy moderného vývoja natívnych aplikácií pre cloud. Prakticky si vyskúšajú nástroje ako Docker, Kafka a cloudy Amazoon AWS, resp. MS Azure. Hlavným predmetom témy je [[Course:ASwS|Vývoj natívnych aplikácií pre cloud]].
 +
* '''Softvérové architektúry.''' –  V rámci tejto témy získa študent systematický prehľad o architektonických a návrhových vzoroch podľa knižnej série Buschmann a kol: Pattern-oriented Software architecture. Na cvičeniach sa budú študenti snažiť vylepšiť svoje existujúce projekty zovšeobecňovaním a refaktorovaním do vzorov. Hlavným predmetom je [[Course:ASwS|Architektúra softvérových systémov]].
 +
* '''Rozšírenie a prehĺbenie vedomostí z bakalárskeho štúdia.''' – Do tejto oblasti patria dva predmety: [[Course:ASwS|Databázy 2]] a [[Course:ASwS|Pokročilé programovanie v Jave]]. V predmete Databázy 2 sa študenti naučia pokročilé črty relačných databáz a základné princípy NoSQL databáz s príkladmi Elasticsearch, Redis či Hadoop. Predmet Pokročilé programovanie v Jave nadviaže na úvod do jazyka Java z bakalárskeho predmetu Programovanie 4. V tomto predmete sa študenti naučia tak pokročilé črty jazyka Java, napríklad Reflection, ako aj rozširujúce štandardy pre programovanie enterprise aplikácií, predovšetkým CDI, JAX-RS, JAX-WS a JPA.
 +
* '''Softvérová analýza.''' – V rámci tejto oblasti získajú študenti široký prehľad nielen o technikách softvérovej analýzy (use cases, UML, BPMN), ale tiež o technikách biznis analýzy a enterprise modelovania (ArchiMate, TOGAF, CBA). Tieto techniky budú ilustrované na zjednodušených príkladoch z reálnych softvérových projektov v bankovníctve. Téma sa vyučuje v predmete [[Course:ASwS|Techniky softvérovej analýzy]].
  
 +
== Štúdium ==
 +
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
* Predmety, bloky a pravidlá:
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Termíny zápisu]
 +
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-6">
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
 
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
Line 57: Line 89:
 
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
=== Termíny ===
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
;29. 4. 2018
+
== Diplomové práce ==
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
+
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
;5. 6. 15. 6. 2018
+
* '''Témy z externého prostredia''' veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, '''kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]''' a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.
:Riadny termín štátnych skúšok
+
 
;20. 8. – 31. 8. 2018
+
Prezentácie tém diplomových prác budú tu [https://drive.google.com/file/d/15-0e6coI_E3ItHrODB6hJS1_6EtXKEe2/view?usp=sharing Prezentované témy v roku 2022].
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
+
 
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-sm-6">
 +
=== Predmety ===
 +
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 +
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-6">
 +
=== Odovzdanie ===
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
=== Ocenené diplomovky ===
 +
* Dana Škorvánková: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 <cite>Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data</cite>], 2020 (in English)
 +
* Tomáš Vajda: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C8C09844F86E8670A1AE61FE5170<cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 +
* Ronald Kriek: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=63B76DDB09E75D014539E84D4D47 <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 04:58, 7 October 2022

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore Informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:

 1. Informatika (Computer Science, CS)
 2. Softvérové inžinierstvo (Software Engineering, SE)
 3. Dátová veda (Data Science, DS)

Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:

S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)

S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a Dátová veda)

S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy)

S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci Softvérové inžinierstvo)

S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)

Veda, priemysel, vzdelávanie

Nový študijný program mAIN umožňuje študentom si vybrať špecializáciu podľa vlastnej preferencie. Vo všeobecnosti je študijný program navrhnutý tak, aby si študent mohol vybrať z týchto základných profesijných smerovaní:

 • Veda a výskum – Na túto oblasť sa zameriavajú bloky S1. Počítačová grafika a videnie a S2. Umelá inteligencia.
 • IT priemysel – Túto oblasť pokrýva blok S5. Softvérové inžinierstvo a blok S3. Programovanie a tvorba informačných systémov.
 • Vzdelávanie – Na túto oblasť sa zameriava blok S4. Tvorba softvéru pre vzdelávanie

Študijný program mAIN zároveň umožňuje študentom, aby si podľa vlastných preferencií vyberali aj predmety z iných študijných blokov, než iba s nimi zvoleného bloku špecializácie.

Špecializácia S5 Softvérové inžinierstvo

Nový blok Softvérové inžinierstvo je hlavným blokom špecializácie, ktorý si vyberajú študenti, ktorí vidia svoje uplatnenie v IT priemysle, či už vo veľkých softvérových firmách alebo softvérových start-upoch. Vyučujúcimi v tomto bloku sú predovšetkým odborníci zo špičkových slovenských softvérových firiem pod garanciou pedagógov z KAI FMFI. Blok Softvérové inžinierstvo sa zameriava na tieto hlavné témy:

 • Princípy vývoja komplexných systémov. – V rámci témy sa študenti naučia princípy vývoja viacvrstvových internetových/intranetových systémov s moderným front-endom vo frameworku Angular, back-endom v JakartaEE a .NET a s využitím automatizovaného DevOps procesu.. Hlavným predmetom témy je Vývoj veľkých softvérových aplikácií.
 • Tímový vývoj softvérových systémov s využitím agilných metodík. – V rámci tejto témy si študenti prehĺbia svoje vedomosti v agilných metódach a budú riešiť tímový projekt na báze metodiky SCRUM s využitím nástroja Jira. Hlavným predmetom tejto témy je Agilný vývoj softvéru v tíme.
 • Princípy vývoja moderných aplikácií. - V rámci tejto témy sa študenti naučia princípy moderného vývoja natívnych aplikácií pre cloud. Prakticky si vyskúšajú nástroje ako Docker, Kafka a cloudy Amazoon AWS, resp. MS Azure. Hlavným predmetom témy je Vývoj natívnych aplikácií pre cloud.
 • Softvérové architektúry. – V rámci tejto témy získa študent systematický prehľad o architektonických a návrhových vzoroch podľa knižnej série Buschmann a kol: Pattern-oriented Software architecture. Na cvičeniach sa budú študenti snažiť vylepšiť svoje existujúce projekty zovšeobecňovaním a refaktorovaním do vzorov. Hlavným predmetom je Architektúra softvérových systémov.
 • Rozšírenie a prehĺbenie vedomostí z bakalárskeho štúdia. – Do tejto oblasti patria dva predmety: Databázy 2 a Pokročilé programovanie v Jave. V predmete Databázy 2 sa študenti naučia pokročilé črty relačných databáz a základné princípy NoSQL databáz s príkladmi Elasticsearch, Redis či Hadoop. Predmet Pokročilé programovanie v Jave nadviaže na úvod do jazyka Java z bakalárskeho predmetu Programovanie 4. V tomto predmete sa študenti naučia tak pokročilé črty jazyka Java, napríklad Reflection, ako aj rozširujúce štandardy pre programovanie enterprise aplikácií, predovšetkým CDI, JAX-RS, JAX-WS a JPA.
 • Softvérová analýza. – V rámci tejto oblasti získajú študenti široký prehľad nielen o technikách softvérovej analýzy (use cases, UML, BPMN), ale tiež o technikách biznis analýzy a enterprise modelovania (ArchiMate, TOGAF, CBA). Tieto techniky budú ilustrované na zjednodušených príkladoch z reálnych softvérových projektov v bankovníctve. Téma sa vyučuje v predmete Techniky softvérovej analýzy.

Štúdium

Štátne skúšky

Diplomové práce

 • Ako hľadať vedúceho a tému práce
 • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy v roku 2022.

Ocenené diplomovky