(new homepage)
Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/kri/kri.html
+
   | webpage = http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
 
   | teacher = [[Jan Sefranek|PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]  
 
   | teacher = [[Jan Sefranek|PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]  
 
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk

Revision as of 08:56, 21 February 2012

Reprezentácia znalostí a inferencia 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia znalostí a inferencia (2-AIN-144)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne