Line 6: Line 6:
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = K - kurz (4)
+
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | webpage = http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
 
   | webpage = http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR

Revision as of 15:52, 3 September 2012

Reprezentácia znalostí a inferencia 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia znalostí a inferencia (2-AIN-144)
Prerekvizity: 2-AIN-108
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: Baláž M., Homola M.

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: 1-INF-471