Line 2: Line 2:
 
   | name = Reprezentácia znalostí a inferencia
 
   | name = Reprezentácia znalostí a inferencia
 
   | code = 2-AIN-144
 
   | code = 2-AIN-144
   | prerequisites = 2-AIN-108!, 1-INF-471
+
   | prerequisites = 2-AIN-108
 
   | semester = Zimný
 
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
Line 12: Line 12:
 
   | description =  Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.
 
   | description =  Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = žiadne
+
   | recommendations = 1-INF-471
 
}}
 
}}

Revision as of 15:50, 3 September 2012

Reprezentácia znalostí a inferencia 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia znalostí a inferencia (2-AIN-144)
Prerekvizity: 2-AIN-108
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: Baláž M., Homola M.

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: 1-INF-471