(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | webpage = [[Course KRR|http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR]]
 
   | webpage = [[Course KRR|http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR]]
   | teacher = [[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]  
+
   | teacher = [[Martin Homola|Martin Homola]], [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
 
   | description =  Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.
 
   | description =  Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = 1-INF-471
 
   | recommendations = 1-INF-471
 
}}
 
}}

Latest revision as of 10:25, 30 March 2017

Reprezentácia znalostí a inferencia 2-AIN-144

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Reprezentácia znalostí a inferencia (2-AIN-144)
Prerekvizity: 2-AIN-108
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Course_KRR
Informačný list: Informačný list 2-AIN-144 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola, Júlia Pukancová

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: matematická logika, logické programovanie, nemonotónne usudzovanie, teoretické základy znalostných systémov, formálne modely reprezentácie znalostí, sémantická špecifikácia jazyka na reprezentáciu znalostí a vzťahu odvodenia.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: 1-INF-471