Úvod do matematickej logiky pre programátorov 1-AIN-625

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do matematickej logiky pre programátorov (1-AIN-625)
Prerekvizity: 1-AIN-505 (doporučený)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-625-lpp/?lang=sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-625 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Ján Komara, PhD.

Popis predmetu:

Vybudovať matematické základy deklaratívnych programovacích jazykov. Programy sú definície rekurzívnych funkcií. Výpočtový model je založený na redukcií termov. Dátové štruktúry sa kódujú do prirodzených čísel. Problémy sa riešia na cvičeniach v programovacom jazyku CL.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne