Úvod do deklaratívneho programovania 1-AIN-505

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do deklaratívneho programovania (1-AIN-505)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (1), K - kurz (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp
Informačný list: Informačný list 1-AIN-505 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD., Ing. Ján Komara, PhD.
E-mail: udp@lists.dai.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/udp

Popis predmetu:

Oboznámiť sa so základnými technikami a dátovými štruktúrami deklaratívnej paradigmy programovania, použiteľnými vo väčšine deklaratívnych jazykov (LISP, ML, Haskell, Prolog). Získať iný pohľad na programovanie ako v imperatívnej objektovoorientovanej paradigme.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne