Úvod do výpočtovej logiky 1-AIN-411

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Úvod do výpočtovej logiky (1-AIN-411)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-411 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Homola, doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: homola@ii.fmph.uniba.sk, sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Kurz slúži ako úvod do matematickej logiky a výpočtovnej logiky pre študentov so zájmom o ďalšie šúdium umelej inteligencie, reprezentácie znalostí a kognitívnej vedy.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne