Inkluzivita a podpora

Vyhlásenie o inkluzivite

Členovia a členky katedry sa zaväzujú dodržiavať zásady rešpektujúcej a otvorenej komunikácie bez akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, pôvodu alebo iných faktorov, v duchu Etického kódexu Univerzity Komenského, jej Plánu rodovej rovnosti a programu proti diskriminácii a sexuálnemu obťažovaniu.

Podpora

Zamestnanci/zamestnankyne a študenti/študentky sa so sťažnosťami na diskrimináciu/obťažovanie môžu dôverne obrátiť na fakultnú kontaktnú osobu RNDr. Zuzanu Berger Haladovú, PhD. (haladova@fmph.uniba.sk), prípadne na univerzitnú kontaktnú osobu Mgr. art. Andreu Fábikovú, PhD. (stopobtazovaniu1@uniba.sk) alebo Mgr. art. Tamaru Čipkovú, PhD. (stopobtazovaniu2@uniba.sk).

Vedenie katedry sa tiež zaväzuje poskytovať dodatočnú podporu zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí a ktoré sú rodičmi malých detí, a zamestnancom/zamestnankyniam so špeciálnymi potrebami/zdravotným postihnutím.

Užitočné kontakty:

(Presmerované z Inclusivity and support)