Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:23, 16 September 2008Sikudova (Talk | contribs). . (160 bytes) (+160). . (New page: Cieľom práce je naštudovať a porovnať metriky na učovanie kvality obrazu voči originálu. Kľúčové slová: image quality metrics, visual equivalence)