Základy spracovania obrazu 1-AIN-550

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy spracovania obrazu (1-AIN-550)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (3)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~ftacnik/imageproc.htm
Informačný list: Informačný list 1-AIN-550 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
E-mail: ftacnik@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~ftacnik/

Popis predmetu:

Predmet poskytuje základné vedomosti zo spracovania obrazu na úrovni úvodného kurzu, prináša mu teoretické a praktické vedomosti, ako narábať s vizuálnou informáciou pri jej získavaní, predspracovaní, segemtnácii a rozpoznaní.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Image Processing Fundamentals)