Ako si hľadať školiteľa a tému záverečnej práce?

 1. Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
 2. V prípade bakalárskeho štúdiu môžete využiť už druhácky ročníkový projekt na nadviazanie kontaktu s budúcim školiteľom.
 3. Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
  1. Ak ide o vedeckú alebo implementačnú prácu, môžete sa inšpirovať priloženým zoznamom potenciálnych školiteľov.
  2. Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.
  3. Niektoré katedry majú na svojej webovskej stránke vypísaný a priebežne aktualizovaný zoznam konkrétnych tém:
  4. Ak by ste sa chceli pomôcť pri tvorbe učebných materiálov obľúbeného predmetu, kontaktujte priamo vyučujúceho tohto predmetu.
  5. Ak by ste chceli robiť prácu u externého školiteľa (napr. vo firme, v ktorej pracujete na čiastočný úväzok), zvoľte si školiteľa v rámci tejto firmy a prekonzultujte zadanie práce s garantom štúdia.
 4. Dohodnite si stretnutie s potenciálnym školiteľom a prediskutujte možnosti výberu témy, ktorá bude pre vás vhodná a zaujímavá.
Revision as of 21:20, 5 October 2015 by Petrovic (Talk | contribs)