Magisterský program Kognitívna veda

Doterajšie skúsenosti vo výskume a výuke v oblastiach umelej inteligencie a kognitívnej vedy na našej katedre vyústili vo vytvorenie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda. Vítame serióznych záujemcov i záujemkyne s bakalárskym vzdelaním nielen v informatike, ale aj psychológie, biológie a iných príbuzných disciplín. Informácie pre uchádzačov o štúdium tohto programu sú uvedené tu.

Pozri tiež: Odporúčania pre študentov magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu KV je Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. Tútorom programu KV je doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.

Na absolvovanie programu musí študent:

  1. získať 120 kreditov
  2. absolvovať všetky vyrovnávacie a povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov (tieto predmety musia tvoriť aspoň 70% kreditov za celé obdobie štúdia)
  3. prezentovať výsledky semestrálneho projektu (koncom 1. ročníka) a diplomovej práce na konferencii konzorcia
  4. získať 30 kreditov počas mobility, t.j. semestra absolvovaného na zvolenej partnerskej univerzite v rámci konzorcia (MEiCogSci)
  5. úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť diplomovú prácu. Prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením predchádzajúcich bodov.

Účelom vyrovnávacích predmetov je doplnenie chýbajúcich znalostí, potrebných pre úspešné začatie štúdia v programe. Absolvent informatického bakalárskeho programu si zapíše 2-IKVa-111/18 a 2-IKVa-116/18. Absolvent bakalárskeho programu v odbore psychológia si zapíše 2-IKVa-102/20 a 2-IKVa-105/20. Každý študent si zapíše 2-IKVa-115/18, s výnimkou študentov, ktorí v bakalárskom štúdiu absolvovali 1-AIN-304/22 (alebo iný kompatibilný predmet). Absolventi ostatných bakalárskych programov si obyčajne zapisujú všetky vyrovnávacie predmety. Ak však niekoré z nich (alebo ich ekvivalent) absolvovali, nech kontaktujú garanta (resp. tútora) programu, ktorý rozhodne o možnom uznaní odpovedajúcich vyrovnávacích predmetov.

Okrem predmetov kurikula programu si každý študent môže vybrať výberové predmety zo širokej sady celofakultných predmetov na fakultných stránkach.

Revision as of 13:11, 26 May 2023 by Farkas (Talk | contribs) (Magisterský program Kognitívna veda)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)