Line 5: Line 5:
 
Pozri tiež: [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov magisterského programu Kognitívna veda]]
 
Pozri tiež: [[Recommendations for students of Master program in Cognitive Science|Odporúčania pre študentov magisterského programu Kognitívna veda]]
  
Garantom programu KV je ''Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.''
+
Garantom a koordinátorom programu KV je ''Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.''
  
 
Na absolvovanie programu musí študent:
 
Na absolvovanie programu musí študent:

Revision as of 12:36, 26 August 2015

Magisterský program Kognitívna veda

Doterajšie skúsenosti vo výskume a výuke v oblastiach umelej inteligencie a kognitívnej vedy na našej katedre vyústili vo vytvorenie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda. Vítame serióznych záujemcov i záujemkyne s bakalárskym vzdelaním nielen v informatike, ale aj psychológie, biológie a iných príbuzných disciplín. Uchádzači absolvujú pred komisiou písomno-ústnu prijímaciu skúšku (v angličtine), ktorej náplňou je otestovanie jazykových znalostí ako aj zistenie motivácie pre KV.

Pozri tiež: Odporúčania pre študentov magisterského programu Kognitívna veda

Garantom a koordinátorom programu KV je Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Na absolvovanie programu musí študent:

  1. získať 120 kreditov
  2. absolvovať všetky vyrovnávacie a povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov (tieto predmety musia tvoriť aspoň 70% kreditov za celé obdobie štúdia)
  3. prezentovať výsledky semestrálneho projektu (koncom 1. ročníka) a diplomovej práce na konferencii konzorcia
  4. získať 30 kreditov počas mobility, t.j. semestra absolvovaného na zvolenej partnerskej univerzite v rámci konzorcia (MEiCogSci)
  5. úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť diplomovú prácu. Prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením predchádzajúcich bodov.

Účelom vyrovnávacích predmetov je doplnenie chýbajúcich znalostí, potrebných pre úspešné začatie štúdia v programe. Absolvent informatického bakalárskeho programu si zapíše 2-IKV-111 a 2-IKV-116. Absolvent bakalárskeho programu v odbore psychológia si zapíše 2-IKV-101 a 2-IKV-102. Každý študent si zapíše 2-IKV-103, s výnimkou študentov, ktorí v bakalárskom štúdiu absolvovali 1-AIN-360 (ZUI 1). Absolventi ostatných bakalárskych programov si obyčajne zapisujú všetky vyrovnávacie predmety. Ak však niekoré z nich (alebo ich ekvivalent) absolvovali, nech kontaktujú garanta (resp. tútora) programu, ktorý rozhodne o možnom uznaní odpovedajúcich vyrovnávacích predmetov.

Okrem predmetov kurikula programu si každý študent môže vybrať výberové predmety zo širokej sady celofakultných predmetov na fakultných stránkach.