Charakteristika bakalárskeho programu v Aplikovanej informatike

Zameranie našej katedry sa sústreďuje okolo Počítačovej grafiky a videnia, Umelej inteligencie, Kognitívnych vied a Deklaratívneho programovania. Bakalárske predmety sú naplánované tak, aby študentov pripravili na ďalšie štúdium týchto disciplín na jednej strane ale i aby poskytli kompletné zázemie v matematike, informatike a informačných systémoch, ktoré by mal aplikovaný informatik mať.

Pozri tiež: Odporúčania pre študentov bakalárskeho programu Aplikovaná informatika.

Garantom programu je doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Na absolvovanie programu musí študent:

  1. získať 180 kreditov;
  2. absolvovať všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov;
  3. úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť bakalársku prácu; prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.

Prosím všimnite si, že okrem odborných povinných predmetov musí každý študent absolvovať predmet "Anglický jazyk (4)" najneskôr v 6. semestri a takisto aspoň dva semestre "Telesná výchova a šport" a môžete si zapísať ďalšiu telesnú výchovu počas zostávajúcich rokov štúdia. Okrem toho si môžete vybrať zo širokej ponuky celofakultných predmetov na fakultných stránkach.