Implementácia databázových systémov 1-AIN-521

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Implementácia databázových systémov (1-AIN-521)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ids/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-521 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Radoslav Golian, Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
E-mail: rgolian@centaur.sk petrovic@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.centaur.sk/ http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/

Popis predmetu:

Poslucháči získajú praktickú skúsenosť s tvorbou rozsiahlejšieho databázového projektu v kompletnej podobe od analýzy a špecifikácie po finálny produkt vrátane návrhu užívateľských a výstupných rozhraní a teoretické znalosti o implementačných otázkach návrhu databázových systémov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: Tento predmet je postavený na databázovom systéme Oracle a jeho hlavným účelom je lepšie pripraviť študentov na pracovný trh IT, resp. umožniť im lepšie porozumieť procesu vývoja kompletných databázových systémov. Študenti budú pracovať na projekte v skupinách.