Line 15: Line 15:
 
** [[Introduction_to_Cognitive_Science/sk|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
** [[Introduction_to_Cognitive_Science/sk|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
** [[Cognitive_Semantics_and_Cognitive_Theory_of_Representation|Kognitívna sémantika a kognitívne teórie reprezentácie]]
 
** [[Cognitive_Semantics_and_Cognitive_Theory_of_Representation|Kognitívna sémantika a kognitívne teórie reprezentácie]]
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/ |Kognití­vne vedy: Mozog a Myseľ]
+
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/ Kognití­vne vedy: Mozog a Myseľ]
  
 
* Letný semester:
 
* Letný semester:

Latest revision as of 11:06, 4 November 2011

Dana Retová

Dana Retová
Meno: Mgr. Dana Retová
doktorandka
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: dana.retova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-11
Adresa: Mgr. Dana Retová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/

Výučba

  • Letný semester:
    • Diplomový seminár

Výskum

  • Biologicky motivovaný výpočtový model usudzovania

Publikácie

  • Retová, D., Takáč, M. (2010). Extending the semantics of distinguishing criteria with reasoning. In: Kognice 2010. (in press)
  • Retová, D. (2010). Kognitívna sémantika a usudzovanie. In: Kognice a umělý život X. Slezká univerzita. Opava. str. 319-324
  • Retová, D. (2009). Analýza konceptuálnych metafor emócií v slovenčine. In: Kognice 2009. Gaudeamus. Hradec Králové. str. 162-172
  • Retová, D., Šilliková, J., & Šefránek, J. (2007). Opice, psy, sémantika a logika. In: Kognice a umělý život VII. Slezská univerzita. Opava.