Line 5: Line 5:
 
Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip [https://drive.google.com/file/d/0BwuOJecPQwoSQ20wTnhreG0xWm8/view?usp=sharing Latex diplomovka]
 
Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip [https://drive.google.com/file/d/0BwuOJecPQwoSQ20wTnhreG0xWm8/view?usp=sharing Latex diplomovka]
  
 +
=== Názvy kapitol Vašej práce ===
 
Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:
 
Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:
 
* a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
 
* a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,

Revision as of 06:56, 27 September 2019

Projektový seminár (2)

Cieľom predmetu je byť predposlednou kontrolnou etapou vývoja, písania a prezentácie svojej diplomovej práce. Tiež zvážite či na práci radšej nepracovať 3 roky popri praxi.

Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Online verzia existuje napr. Overleaf. Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip Latex diplomovka

=== Názvy kapitol Vašej práce === 

Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:

  • a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
  • b) cieľ práce,
  • c) metodika práce a metódy skúmania,
  • d) návrh softvérového diela,
  • e) výskum, výsledky práce, grafy, obrázky, animácie, ukážky, štatistiky
  • f) interpretácia výsledkov, diskusia kedy Vaša metóda funhuje a kedy nefunguje,
  • g) krátky manuál vo forme txt na médiu alebo v práci 1 strana.

Ako písať diplomovú prácu

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave

Rozdiel medzi bakaláskou a diplomovou prácou

Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom v konkrétnom odbore.

Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na posledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.

1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán v LaTeXu, dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy, abstrakty a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou aj na Projektový seminár (1). Názvy všetkých kapitól práce.

4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. Implementacia musí generovať rozumné výsledky. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v prvom týždni semestra.)

5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových preštudovaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

6. WWW stránka kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.

Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1. Hodnotenie zapíše vyučujúci.

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika