(39 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
= Projektový seminár (2) =
  | name = Projektový seminár (2)
+
Cieľom predmetu je byť predposlednou kontrolnou etapou vývoja, písania  a prezentácie svojej diplomovej práce. Tiež zvážite či na práci radšej nepracovať 3 roky popri praxi.
  | code = 2-AIN-922
+
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Zimný
+
  | year = 2
+
  | credits = 3
+
  | form = S - seminar (2)
+
  | evaluation = 100/0
+
  | webpage = chýba
+
  | teacher = [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, Phd.]]
+
  | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
  | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
+
  | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.
+
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
+
pripravené
+
  
1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 2.
+
Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Online verzia existuje napr. Overleaf.
 +
Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip [https://drive.google.com/file/d/1a59V3GiBGBA1uYJ2mferg9hhrfiNYbMV/view?usp=sharing Latex diplomovka]
  
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta.
+
'''Hodnotenie ''' predmetu online cez MS Teams '''9.12.''' [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa335af9badd54db28b725b73fe049de5%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb779e68-1200-4284-8332-1fda555d16de&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 Teams] Kód tímu wvdin5j
  email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.
+
  
3. Ukážka napísanej ucelenéj kapitoly diplomovej práce, dohodnutej so školiteľom, predné listy a zoznam literatúry (podla normy).
+
=== Názvy kapitol Vašej práce ===
 +
Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:
 +
* a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
 +
* b) cieľ práce,
 +
* c) metodika práce a metódy skúmania,
 +
* d) návrh softvérového diela,
 +
* e) '''výskum''', výsledky práce, grafy, obrázky, animácie, ukážky, štatistiky
 +
* f) interpretácia výsledkov,  '''diskusia''' kedy Vaša metóda funguje a kedy nefunguje,
 +
* g) krátky manuál vo forme txt na médiu alebo v práci 1 strana.
  
4. Ukážka buď implementácie s testami alebo demonštračné príklady ilustrujúce diplomantom navrhnuté riešenie (v prípade teoretických, prehľadových prác).
+
=== Ako písať diplomovú prácu ===
 +
[https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf Vnútorný predpis č. 12/2013 ]  Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Rozsah diplomovej práce 50 až 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov).
  
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
+
=== Rozdiel medzi bakaláskou a diplomovou prácou ===
 +
Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému '''na úrovni vedeckej štúdie'''
 +
s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými
 +
postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom
 +
v konkrétnom odbore.
  
Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť kazdý z uvedených bodov.
+
Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na posledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.  
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.
+
  
Hodnotenie zapíše vzučujúci.
+
1. Prezentácia vo forme '''predobhajoby''' a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 2.
 +
 
 +
2. Pred prezentáciou musí dôjsť '''email''' od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.
 +
 
 +
3. Ukážka napísanej '''ucelenej kapitoly''' diplomovej práce minimálne  '''15 strán''' v LaTeXu, dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy, abstrakty a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou aj  na Projektový seminár (1). Názvy všetkých kapitól práce. Ukážka rozpísanej '''kapitoly s názvom výskum''' z diplomovej práce.
 +
 
 +
4. Ukážka buď  '''implementácie s testami''', už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. Implementacia musí generovať '''rozumné výsledky'''. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v  '''prvom týždni'''  semestra.)
 +
 
 +
5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových  '''preštudovaných článkov''' a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry. Minimum 3 vedecké články.
 +
 
 +
6. '''WWW stránka''' kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.
 +
 
 +
Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1.  Hodnotenie zapíše vyučujúci.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
  | recommendations = žiadne
 
}}
 

Latest revision as of 10:55, 30 November 2022

Projektový seminár (2)

Cieľom predmetu je byť predposlednou kontrolnou etapou vývoja, písania a prezentácie svojej diplomovej práce. Tiež zvážite či na práci radšej nepracovať 3 roky popri praxi.

Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Online verzia existuje napr. Overleaf. Príklad diplomovej práce a štýlu v LaTeX ako súbor zip Latex diplomovka

Hodnotenie predmetu online cez MS Teams 9.12. Teams Kód tímu wvdin5j

Názvy kapitol Vašej práce

Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:

  • a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
  • b) cieľ práce,
  • c) metodika práce a metódy skúmania,
  • d) návrh softvérového diela,
  • e) výskum, výsledky práce, grafy, obrázky, animácie, ukážky, štatistiky
  • f) interpretácia výsledkov, diskusia kedy Vaša metóda funguje a kedy nefunguje,
  • g) krátky manuál vo forme txt na médiu alebo v práci 1 strana.

Ako písať diplomovú prácu

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Rozsah diplomovej práce 50 až 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov).

Rozdiel medzi bakaláskou a diplomovou prácou

Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom v konkrétnom odbore.

Hodnotenie predmetu: Nutné podmienky na udelenie predmetu. Účasť na posledných dvoch prednáškach je povinná. Na posledné dve prednášky v semestri bude mať každý študent pripravené.

1. Prezentácia vo forme predobhajoby a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 2.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

3. Ukážka napísanej ucelenej kapitoly diplomovej práce minimálne 15 strán v LaTeXu, dohodnutej so školiteľom a naviac všetky predné listy, abstrakty a zoznam literatúry (podľa normy) čo bolo požiadavkou aj na Projektový seminár (1). Názvy všetkých kapitól práce. Ukážka rozpísanej kapitoly s názvom výskum z diplomovej práce.

4. Ukážka buď implementácie s testami, už vygenerované obrázky alebo demonštračné príklady ilustrujúc diplomantom navrhnuté riešenie. Implementacia musí generovať rozumné výsledky. (V prípade teoretických, prehľadových prác žiadam dohodu so školiteľom v prvom týždni semestra.)

5. Ukážka elektronických/papierových verzii kľúčových preštudovaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry. Minimum 3 vedecké články.

6. WWW stránka kde bude projekt diplomovej práce popísaný, popis priebežného progresu, linky k na všetky potrebné materiály k bodom 1-5, k zdrojovým kódom, ku knižniciam a spúšťateľný kód, animácia screen shotu ukážky aplikácie.

Podmienkou absolvovania Projektového seminára 2 je úspešné zvládnutie Projektového seminára 1. Hodnotenie zapíše vyučujúci.

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika