Line 13: Line 13:
 
   | http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.  
 
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.  
 +
 +
Studijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.
 +
 
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
 
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
 
pripravené  
 
pripravené  

Revision as of 16:15, 15 February 2012

Projektový seminár (1) 2-AIN-921

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (1) (2-AIN-921)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-921 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.

Studijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.

Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, PG a SO.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác).

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu a od prezentuje ju.

A: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

B: Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov

C: Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)

D: Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa

E: Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne