Line 24: Line 24:
 
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
 
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
  
Hodnotenie zapíše vzučujúci.  
+
Hodnotenie zapíše vyučujúci.  
  
 
Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu a od prezentuje ju.
 
Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu a od prezentuje ju.

Revision as of 13:20, 24 September 2009

Projektový seminár (1) 2-AIN-921

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (1) (2-AIN-921)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-921 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác).

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu a od prezentuje ju.

A: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

B: Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov

C: Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)

D: Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa

E: Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca prezentácia, neúčasť)

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne