Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, CSc.]]
+
   | teacher = [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
+
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác.  
pripravenú prezentáciu svojho pokroku na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1. Hodnotenie zapíše garant alebo spolu garanti na odporúčanie školiteľa.
+
Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
 +
pripravené
 +
 
 +
1. Prezentácia vo svojho pokroku (ve+lmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1.
 +
 
 +
2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.
 +
 
 +
4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác).
 +
 
 +
5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.
 +
 
 +
Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť kazdý z uvedených bodov.
 +
 
  
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 16:53, 23 September 2009

Projektový seminár (1) 2-AIN-921

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (1) (2-AIN-921)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-921 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravené

1. Prezentácia vo svojho pokroku (ve+lmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na sefranek@ii.fmph.uniba.sk v prípade zamerania na UI, na durikovic@fmph.uniba.sk v prípade zamerania na PG a SO.

4. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác).

5. Ukážka elektronických/papierových verzii klúčových prečítaných článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

Hodnotenie E a lepšie vyžaduje splniť kazdý z uvedených bodov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne