m
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = [[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]], [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]
+
   | teacher = [[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]], [[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, CSc.]]
   | email = ftacnik[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, voda[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://www.sccg.sk/~ftacnik/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://ii.fmph.uniba.sk/~voda/
+
   | http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/ http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
 
   | description = Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent
 
pripravenú prezentáciu svojho pokroku na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1. Hodnotenie zapíše garant alebo spolu garanti na odporúčanie školiteľa.
 
pripravenú prezentáciu svojho pokroku na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1. Hodnotenie zapíše garant alebo spolu garanti na odporúčanie školiteľa.
 +
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 16:24, 23 September 2009

Projektový seminár (1) 2-AIN-921

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Projektový seminár (1) (2-AIN-921)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-921 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., doc. RNDr. Roman Ďurikovič, CSc.
E-mail: sefranek@ii.fmph.uniba.sk, durikovic@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Predmet je organizovaný Vašimi vedúcimi diplomových prác. Hodnotenie predmetu: na predposlednú prednášku v semestri bude mať každý študent pripravenú prezentáciu svojho pokroku na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projekt 1. Hodnotenie zapíše garant alebo spolu garanti na odporúčanie školiteľa.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne