Projektový seminár (1)

Študijná literatúra: odporúčame Vám nainštalovať si LaTeX s editorom napríklad Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker/. Je možnosť použiť aj online kompilátor https://www.overleaf.com/. Bude sa Vám diplomová práca ľahšie písať, tiež budete mať vyriešené referencie na vzorce a citácie budú podľa štandartov ak naplníte správne .bib súbor.

Príklad diplomovej práce a stýlu v LaTeX ako subor zip LaTeX diplomovka Stiahnite si nové oficialne logá UK a FMFI.

Hodnotenie predmetu online cez MS Teams 17.5. povinná účasť Teams Kód tímu 1im9orx

Hodnotenie predmetu

0. Nutnou podmienkou je zápis témy diplomovej práce do termínu podľa harmongramu štúdia. Povinná účasť na poslednej prednáške semestra kde bude mať každý študent pripravené:

1. Prezentácia vo svojho pokroku (veľmi konkrétne veci) na tému diplomovej práce a prebehne konferencia Vašich výsledkov v rámci predmetu Projektový seminár 1.

2. Pred prezentáciou musí dôjsť email od školiteľa s tým, že súhlasí s kvalitou pripravenej prezentácie a hodnotením práce diplomanta. Email poslať na durikovic@fmph.uniba.sk.

3. Ukážka buď čiastočne funkčnej implementácie, hotové vývojové prostredie (Framework) s testom knižníc alebo diplomantom navrhnuté riešenie a navrhnutý spôsob validácie (v prípade teoretických, prehľadových prác) po dohode so školiteľom.

4. Ukážka elektronických/papierových verzii aspoň dvoch klúčových prečítaných vedeckých článkov a uspokojivá odpoveď na otázku zo znalosti prečítanej literatúry.

5. WWW stránka diplomového projektu alebo GitHub kde budete mať PDF, aktuálne verzie a krátky popis projektu, ciele a kalendár splnených s plánovaných úloh.

6. Kostra LaTeX textu diplomovej práce, prvé stránky, názov podľa príkladu a prvé dva vedecké články ako literatúra v samostatnom súbore .bib.

7. Preštudujte si smernicu rektora UK K POUŽÍVANIU NÁSTROJOV UMELEJ INTELIGENCIE NA UK Ďalej dávam do pozornosti Príklady ako citovať a odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie. UI bude citovaná v zozname použitej literatúry.

Hodnotenie zapíše vyučujúci.

Predpokladáme, že študent má pripravenú prezentáciu, odprezentuje ju a každý bod má splnený.

A-E: Ukážka prototypu, naštudované základy problematiky

  • Jednoduchá ukážka čiastkového riešenia niektorého z cieľov
  • Detailne naštudovaná problematika a postup riešenia cieľov, znalosť obmedzení naštudovaných metód, počet článkov (>4)
  • Naštudované tutorialy, nové knižnice potrebné k riešeniu cieľa
  • Riešiteľ má predstavu ako bude konkrétne riešiť ciele práce, vie aké knižnice použije (nemá naštudované) + preštudované články 2)

Fx: ostané možnosti (chýbajúca splnený bod, neúčasť)

 | offered_in = Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika
(Presmerované z Course:Project Seminar 1)