PRAX - Practical Excercise in Company

Stručná osnova predmetu: Študent si sám vyhľadá vhodnú firmu alebo vedeckú inštitúciu, ktorá pracuje v oblasti informačných technológii a predloží svoj návrh na schválenie garantovi. Študent absolvuje predmet podľa pokynov inštitúcie. Cieľom predmetu je aby sa študent oboznámil s novými IT technológiami, zariadeniami, naučil sa s nimi pracovať, obsluhovať a prevádzkovať ich. Ako podmienkou na získanie hodnotenia študent vypracuje a odovzdá písomnú spravu potvrdenú zodpovedným vedúcim v inštitúcii pozostávajúcu z: 1. Potvrdenia dochádzky min 150 hodín v trvaní 9 týždňov t.j. dochádzkové listy 2. Správu o činnosti alebo výkazové listy s presným popisom činností Hodnotenie za prax, ktorej minimálna dĺžka je 9 týždňov (150 hodín), po jej ukončení zapisuje garant. Prax je možné absolvovať kedykoľvek v priebehu 1. a 2. ročníka magisterského štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený koncom skúšobného obdobia daného semestra.

What you Need to Pass

  • Predbežný návrh firmy a práce pred zápisom alebo nástupom praxe.
  • Potvrdenia od zamestnávateľa

1. Potvrdiť dochádzku 150 hodín a 9 týždňov, projekty na ktorých ste pracovali a hlavné IT technológie s ktorými ste pracovali.

  • Správu o priebehu praxe napíše študent. (cca 450 slov)

1. Uvedie všetky základné informácie o firme názov, adresu, ičo, dič, počet zamestnancov na Slovensku, odvedené dane za posledný rok, www. Toto sú bežne online dostupné informácie.

2. Mená projektových vedúcich, ktorý ho skolili a z akých IT technológii. Email a www, tel. kontakt na jedného školiaceho vedúceho.

3. Čo reálne vytvoril a koľko riadkov naprogramoval samostatne. Alebo akú inú činnosť vykonával ak testoval ako vytváral testy, čo bolo výsledkom? Ak ste robili výkazy tak túto časť viete vyskladať z výkazov.

Revision as of 10:51, 12 February 2018 by Durikovic (Talk | contribs) (PRAX Practical Excercise in Company)