Line 9: Line 9:
 
2. Správu o činnosti alebo výkazové listy s presným popisom činností
 
2. Správu o činnosti alebo výkazové listy s presným popisom činností
 
Hodnotenie za prax, ktorej minimálna dĺžka je 9 týždňov (150 hodín), po jej ukončení zapisuje garant. Prax je možné absolvovať kedykoľvek v priebehu 1. a 2. ročníka magisterského štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený koncom skúšobného obdobia daného semestra.
 
Hodnotenie za prax, ktorej minimálna dĺžka je 9 týždňov (150 hodín), po jej ukončení zapisuje garant. Prax je možné absolvovať kedykoľvek v priebehu 1. a 2. ročníka magisterského štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený koncom skúšobného obdobia daného semestra.
 +
 +
*Prihláste sa do MS Teams a tam podáte požadovaný material ako domácu ulohu [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a80a578c114684bc7871c144e6482474d%40thread.tacv2/conversations?groupId=062149c8-2d02-4b34-b549-c8b977035859&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9 '''Team'''] Code: vpejocf
  
 
== What you Need to Pass ==
 
== What you Need to Pass ==

Revision as of 13:27, 9 February 2022

PRAX - Practical Excercise in Company

Stručná osnova predmetu: Študent si sám vyhľadá vhodnú firmu alebo vedeckú inštitúciu, ktorá pracuje v oblasti informačných technológii a predloží svoj návrh na schválenie garantovi. Študent absolvuje predmet podľa pokynov inštitúcie.

Cieľom predmetu je aby sa študent oboznámil s novými IT technológiami, zariadeniami, naučil sa s nimi pracovať, obsluhovať a prevádzkovať ich. Ako podmienkou na získanie hodnotenia študent vypracuje a odovzdá písomnú spravu potvrdenú zodpovedným vedúcim v inštitúcii pozostávajúcu z: 1. Potvrdenia dochádzky min 150 hodín v trvaní 9 týždňov t.j. dochádzkové listy 2. Správu o činnosti alebo výkazové listy s presným popisom činností Hodnotenie za prax, ktorej minimálna dĺžka je 9 týždňov (150 hodín), po jej ukončení zapisuje garant. Prax je možné absolvovať kedykoľvek v priebehu 1. a 2. ročníka magisterského štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený koncom skúšobného obdobia daného semestra.

  • Prihláste sa do MS Teams a tam podáte požadovaný material ako domácu ulohu Team Code: vpejocf

What you Need to Pass

  • Predbežný návrh firmy a práce pred zápisom alebo nástupom praxe.
  • Firma musí byť uvedená v ročenke slovenských IT firiem. Je dostupná aj online IT Ročenka - PC Revue
  • Potvrdenia od zamestnávateľa

1. Potvrdiť dochádzku 150 hodín a 9 týždňov, projekty na ktorých ste pracovali a hlavné IT technológie s ktorými ste pracovali.

  • Správu o priebehu praxe napíše študent. (cca 1200 slov)

1. Uvedie všetky základné informácie o firme názov, adresu, ičo, dič, počet zamestnancov na Slovensku, odvedené dane za posledný rok, www. Toto sú bežne online dostupné informácie.

2. Mená projektových vedúcich, ktorý ho skolili a z akých IT technológii. Email a www, tel. kontakt na jedného školiaceho vedúceho.

3. Čo reálne vytvoril a koľko riadkov naprogramoval samostatne. Alebo akú inú činnosť vykonával ak testoval ako vytváral testy, čo bolo výsledkom? Ak ste robili výkazy tak túto časť viete vyskladať z výkazov.