Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:53, 26 September 2019Kocur (Talk | contribs). . (1,453 bytes) (+1,453). . (Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 2-AIN-269/19 <!-- Kód predmetu--> | title = Praktikum z Neurónových Sietí pre Počítačové Videnie <!-- Úplný názov predmetu -->...“)