Praktikum z Neurónových Sietí pre Počítačové Videnie 2-AIN-269/19


Informačný list predmetu >


Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Cvičiaci
Viktor Kocur

Organizácia výučby

Druh výučby Deň Čas Miestnosť
Cvičenie streda 14:50 I-H3

Materiály

Všetky materiály k cvičeniam je možné nájsť na Githube

Hodnotenie a podmienky absolvovania

V priebehu roka bude možné získať 50 bodov za domáce úlohy, prípadne za aktivitu na cvičení. Bodov za úlohy môže byť aj viac ako 50, ale body navyše sa nebudú počítať. Druhou časťou hodnotenia bude projekt. Zaň bude tiež možné získať 50 bodov.

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Projekty

TBA

< Course:PNNPPV(Presmerované z Course:PNNPPV)