Line 62: Line 62:
 
|[U2/3][U1/5]
 
|[U2/3][U1/5]
 
|-
 
|-
|05.3.
+
|03.3.
|Jednovrstvové NS: klasifikácia do n-tried. Chybové funkcie, súvis s teóriou informácie. Lineárna autoasociácia - model General Inverse. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.linear-memories.L03.4x.pdf slajdy]-->
+
|Jednovrstvové NS: klasifikácia do n-tried. Chybové funkcie, súvis s teóriou informácie. Lineárna autoasociácia - model General Inverse.  
 
|[U1/4]
 
|[U1/4]
 
|-
 
|-
|12.3.
+
|10.3.
 
|Viacvrstvový perceptrón: algoritmus BP. Trénovanie, validácia, testovanie. Selekcia modelu. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.mlp.L04.4x.pdf slajdy]-->
 
|Viacvrstvový perceptrón: algoritmus BP. Trénovanie, validácia, testovanie. Selekcia modelu. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.mlp.L04.4x.pdf slajdy]-->
 
|[U1/5][U2/4][U5/5]
 
|[U1/5][U2/4][U5/5]
 
|-
 
|-
|19.3.
+
|17.3.
 
|Modifikácie gradientových metód, optimalizácia druhého rádu, regularizácia. Problémy optimalizácie. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.deep.L05.4x.pdf slajdy]-->
 
|Modifikácie gradientových metód, optimalizácia druhého rádu, regularizácia. Problémy optimalizácie. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.deep.L05.4x.pdf slajdy]-->
 
|[U1/5][U2/4][U5][U6/3]
 
|[U1/5][U2/4][U5][U6/3]
 
|-
 
|-
|26.3.
+
|24.3.
|Hebbovské učenie bez učiteľa, extrakcia príznakov, analýza hlavných komponentov (PCA). <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.pca.L06.4x.pdf slajdy]-->
+
|Učenie bez učiteľa, extrakcia príznakov, model neurálnej PCA. Vizualizácia dát: model SOM.  
 
|[U2/8]
 
|[U2/8]
 
|-
 
|-
|02.4.
+
|31.3.
|Učenie so súťažením, samoorganizujúca sa mapa (SOM), klasterizácia, topografické zobrazenie, redukcia dimenzie. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.som.L07.4x.pdf slajdy]-->
+
|Modelovanie sekvenčných dát: dopredné NS, vzťah k n-gramom, čiastočne a úplne rekurentné modely, model SRN, algoritmy BPTT, RTRL. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.seq-nn.L07.4x.pdf slajdy]-->
 
|[U1/7][U2/9]
 
|[U1/7][U2/9]
 
|-
 
|-
|09.4.
+
|07.4.
|NS s radiálnymi bázovými funkciami (RBF), funkčná aproximácia, trénovanie, RLS algoritmus. <!-- [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.rbf.L08.4x.pdf slajdy]-->
+
|Expanzia skrytej reprezentácie: NS s radiálnymi bázovými funkciami (RBF), sieť s echo stavmi (ESN). <!-- [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.rbf.L08.4x.pdf slajdy]-->
 
|[U2/5-6]
 
|[U2/5-6]
 
|-
 
|-
|16.4.
+
|14.4.
|Hopfieldov model NS: deterministická dynamika, atraktory v stavovom priestore, autoasociatívna pamäť, náčrt stochastického modelu. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.hopfield-aam.L09.4x.pdf slajdy]-->
+
|[U1/8][U2/13]
+
|-
+
|23.4.
+
 
|voľno - Veľká noc
 
|voľno - Veľká noc
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|30.4.
+
|21.4.
|Modelovanie sekvenčných dát: dopredné NS s časovým oneskorením, čiastočne a úplne rekurentné modely, model SRN, (gradientové) algoritmy trénovania. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.seq-nn.L10.4x.pdf slajdy]-->
+
|Hlboké neurónové siete. Konvolučné neurónové siete: kernel, max-pooling.
|[U1/6][U2/15]
+
|[U1/8][U2/13]
 
|-
 
|-
|07.5.
+
|28.4.
 
|Deterministické rekurentné modely NS: Organizácia stavového priestoru v SRN, siete s echo stavmi (ESN), rekurentná SOM, model LSTM. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.rnn.L11.4x.pdf slajdy]-->
 
|Deterministické rekurentné modely NS: Organizácia stavového priestoru v SRN, siete s echo stavmi (ESN), rekurentná SOM, model LSTM. <!--[http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.rnn.L11.4x.pdf slajdy]-->
 
|[U1/6][U4]
 
|[U1/6][U4]

Revision as of 16:24, 12 February 2020

Neurónové siete 2-AIN-132

Cieľom predmetu je oboznámiť so základnými konceptmi a algoritmami učenia umelých neurónových sietí a ich použitím pri riešení rôznych úloh. Teoretické prednášky sú kombinované s praktickým modelovaním na cvičeniach v jazyku Python.

Novinky

V prednáškach budú robené čiastočné zmeny. Niektoré staršie časti budú skrátené, niektoré novšie veci pridané. Aktualizovaný sylabus bude zverejnený pred začiatkom semestra.


Rozvrh výučby

Druh výučby Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednáška utorok TBA TBA Igor Farkaš
Praktické cvičenie streda TBA TBA Juraj Holas, Endre Hamerlik


Sylabus

Dátum Názov prednášky Literatúra
18.2. Podmienky na absolvovanie predmetu. Úvod k predmetu, inšpirácia z neurobiológie, stručná história NS, základné koncepty. NS s logickými neurónmi. [U1/1][U2/1][U3]
25.2. Binárny a spojitý perceptrón: učenie s učiteľom, chybové funkcie, binárna klasifikácia a regresia, lineárna separovateľnosť. Súvis s Bayesovským klasifikátorom. [U2/3][U1/5]
03.3. Jednovrstvové NS: klasifikácia do n-tried. Chybové funkcie, súvis s teóriou informácie. Lineárna autoasociácia - model General Inverse. [U1/4]
10.3. Viacvrstvový perceptrón: algoritmus BP. Trénovanie, validácia, testovanie. Selekcia modelu. [U1/5][U2/4][U5/5]
17.3. Modifikácie gradientových metód, optimalizácia druhého rádu, regularizácia. Problémy optimalizácie. [U1/5][U2/4][U5][U6/3]
24.3. Učenie bez učiteľa, extrakcia príznakov, model neurálnej PCA. Vizualizácia dát: model SOM. [U2/8]
31.3. Modelovanie sekvenčných dát: dopredné NS, vzťah k n-gramom, čiastočne a úplne rekurentné modely, model SRN, algoritmy BPTT, RTRL. [U1/7][U2/9]
07.4. Expanzia skrytej reprezentácie: NS s radiálnymi bázovými funkciami (RBF), sieť s echo stavmi (ESN). [U2/5-6]
14.4. voľno - Veľká noc
21.4. Hlboké neurónové siete. Konvolučné neurónové siete: kernel, max-pooling. [U1/8][U2/13]
28.4. Deterministické rekurentné modely NS: Organizácia stavového priestoru v SRN, siete s echo stavmi (ESN), rekurentná SOM, model LSTM. [U1/6][U4]
14.5. Stochastické rekurentné modely NS: základné koncepty teórie pravdepodobnosti a štatistickej mechaniky, Boltzmannov stroj, RBM model, Deep Belief Network. [U2][U5]

Literatúra

 • Kvasnička V., Beňušková., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. (1997). Úvod do teórie neurónových sietí. Iris: Bratislava. [U1]
 • Haykin S. (2009). Neural Networks and Learning Machines (3rd ed.). Upper Saddle River, Pearson Education (k dispozícii na štúdium v knižnici FMFI, ale aj stiahnuteľné z webu). [U2]
 • Farkaš I. (2011). Neural networks. Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave. Novšia verzia z roku 2016. [U3]
 • Jaeger H. (2007). Echo-state network. Scholarpedia, 2(9):2330. [U4]
 • Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. (2016). Deep Learning. MIT Press. [U5]
 • Kuzma T. (2016). Deep Learning in Neural Networks. Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave. [U6]

Podmienky absolvovania a spôsob hodnotenia

 • Odovzdanie aspoň dvoch (z troch) projektov počas semestra (max. 3x7 = 21 bodov). Termíny na odovzdanie projektov budú včas uvedené na stránke. Projekty budú ponúkať aj bonusy (max. 2 body).
 • Študent môže byť požiadaný, aby prezentoval svoj funkčný kód na cvičení ako súčasť odovzdania projektu. Na cvičeniach sa budú robiť malé úlohy, za ktoré tiež bude možné získať body (max. 11 za semester).
 • Absolvovanie záverečnej písomno-ústnej skúšky (3 otázky po 6 bodov, pseudonáhodný výber). Na skúšku sa môže prihlasiť len ten, kto má oznámkované aspoň dva projekty s fungujúcim kódom. Skúška je povinná, písomno-ústna, je nutné získať aspoň 6 bodov.
 • Prednášky sú dobrovoľné, za účasť však možno získať max. 3 body.
 • Celkové hodnotenie: A (50-46), B (45-41), C (40-36), D (35-31), E (30-26), Fx (25-0).

Projekty počas semestra

 • Projekt, spolu so zdrojovým kódom, sa odovzdáva k stanoveného termínu. Za každý oneskorený kalendárny deň (max. 7 dní) odovzdania vzniká malus 1 bod (až do nuly). Úspešný projekt (fungujúci model) odovzdaný viac ako týždeň po termíne sa započítava bez bodov.
 • Pri projekte sa hodnotí najmä obsah, ale záleží aj na forme. Obsah projektu musí byť zrozumiteľný, aby čitateľ videl, čo ste robili a ako ste to robili, t.j. grafické výstupy musia byť kombinované so sprievodným textom. Za výraznejšie formálne a gramatické nedostatky môžu byť strhnuté body.
 • Model je naprogramovaný v jazyku Python a projekt sa odovzdáva vo formáte PDF.
 • Pri zistení plagiátorstva študent(ka) získava automaticky nula bodov z projektu a nebude pripustený(-á) ku skúške.