m (opraveny link na L06 slidey)
(Pridaná minimovka ako referencia pre Deep Learning (kapitola 3).)
Line 73: Line 73:
 
|16.3.
 
|16.3.
 
|Modifikácie gradientových metód učenia, optimalizácia druhého rádu, regularizácia. Hlboké siete (úvod).  [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.deep.L05.4x.pdf slajdy]
 
|Modifikácie gradientových metód učenia, optimalizácia druhého rádu, regularizácia. Hlboké siete (úvod).  [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/Lectures/nn.deep.L05.4x.pdf slajdy]
|[U1/5][U2/4][U3][U5]
+
|[U1/5][U2/4][U3][U5][U6/3]
 
|-
 
|-
 
|20.3.
 
|20.3.
Line 115: Line 115:
 
* Jaeger H. (2007). [http://www.scholarpedia.org/article/Echo_state_network Echo-state network]. Scholarpedia, 2(9):2330. [U4]
 
* Jaeger H. (2007). [http://www.scholarpedia.org/article/Echo_state_network Echo-state network]. Scholarpedia, 2(9):2330. [U4]
 
* Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. (2016). [http://www.deeplearningbook.org Deep Learning]. MIT Press. [U5]   
 
* Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. (2016). [http://www.deeplearningbook.org Deep Learning]. MIT Press. [U5]   
 +
* Kuzma T. (2016). [[Media:Course:Kuzma-minimovka.pdf| Deep Learning in Neural Networks]]. Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave.
  
 
== Podmienky absolvovania a spôsob hodnotenia ==
 
== Podmienky absolvovania a spôsob hodnotenia ==

Revision as of 21:52, 21 March 2018

Neurónové siete 2-AIN-132

Cieľom predmetu je oboznámiť so základnými konceptmi a metódami umelých neurónových sietí a ich použitím pri riešení rôznych úloh. Teoretické prednášky sú kombinované s praktickým modelovaním na cvičeniach v jazyku Python.

Novinky

Projekt (1) - termín odovzdania: utorok 3.4.2018


16. 2. 2018
Upozornenie: dve prednášky (namiesto voľných sviatkov v máji) budú v piatok 16.3. (prednáška o 13:10 a cvičenie o 14:50 ) a 6.4.


Rozvrh výučby

Druh výučby Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednáška utorok 11:30 F1-108 Igor Farkaš
Praktické cvičenie utorok 18:10 I-H6 Tomáš Kuzma, Juraj Holas


Sylabus

Dátum Názov prednášky Literatúra
20.2. Úvod do umelých neurónových sietí (NS, konekcionizmu): inšpirácia z neurobiológie, stručná história NS, základné koncepty. NS s logickými neurónmi. slajdy [U1/1][U2/1][U3]
27.2. Binárny/spojitý perceptrón: učenie s učiteľom, chybové funkcie, učiace pravidlá, klasifikácia vzorov, lineárne separovateľné problémy. Súvis s Bayesovským lineárnym klasifikátorom. slajdy [U2/3][U1/5][U3]
06.3. Lineárne NS: vektorové priestory, autoasociatívna pamäť (model General Inverse), ortogonálna projekcia, detektor novosti. Pamäť korelačnej matice (CMM model). slajdy [U1/4][U3]
13.3. Viacvrstvový perceptrón: algoritmus spätného šírenia chyby (BP). Trénovacia a testovacia množina, generalizácia. Validácia, selekcia modelu. slajdy [U1/5][U2/4][U3]
16.3. Modifikácie gradientových metód učenia, optimalizácia druhého rádu, regularizácia. Hlboké siete (úvod). slajdy [U1/5][U2/4][U3][U5][U6/3]
20.3. Hebbovské učenie bez učiteľa, extrakcia príznakov, analýza hlavných komponentov (PCA). slajdy [U2/8][U3]
28.3. Učenie so súťažením, samoorganizujúca sa mapa (SOM), klasterizácia, topografické zobrazenie, redukcia dimenzie. [U1/7][U2/9][U3]
03.4. voľno - Veľká noc
06.4. NS s radiálnymi bázovými funkciami (RBF), funkčná aproximácia, trénovanie, RLS algoritmus. [U2/5-6][U3]
10.4. Hopfieldov model NS: deterministická dynamika, atraktory v stavovom priestore, autoasociatívna pamäť, náčrt stochastického modelu. [U1/8][U2/13][U3]
17.4. Modelovanie sekvenčných dát: dopredné NS s časovým oneskorením, čiastočne a úplne rekurentné modely, (gradientové) algoritmy trénovania. [U1/6][U2/15][U3]
24.4. Organizácia stavového priestoru v RNN. Siete s echo stavmi (ESN), rekurentná SOM, model LSTM. [U1/6][U4][U3]
15.5. Stochastické rekurentné modely NS: Boltzmannov stroj, RBM model, Deep Belief Network. [U2]

Literatúra

 • Kvasnička V., Beňušková., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. (1997). Úvod do teórie neurónových sietí. Iris: Bratislava. [U1]
 • Haykin S. (2009). Neural Networks and Learning Machines (3rd ed.). Upper Saddle River, Pearson Education (k dispozícii na štúdium v knižnici FMFI, ale aj stiahnuteľné z webu). [U2]
 • Farkaš I. (2011). Neural networks. Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave. Novšia verzia z roku 2016. [U3]
 • Jaeger H. (2007). Echo-state network. Scholarpedia, 2(9):2330. [U4]
 • Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. (2016). Deep Learning. MIT Press. [U5]
 • Kuzma T. (2016). Deep Learning in Neural Networks. Knižničné a edičné centrum FMFI UK v Bratislave.

Podmienky absolvovania a spôsob hodnotenia

 • Odovzdanie aspoň dvoch (z troch) projektov počas semestra (max. 3x7 = 21 bodov). Termíny na odovzdanie projektov budú včas uvedené na stránke. Projekty budú ponúkať aj bonusy (max. 2 body).
 • Študent môže byť požiadaný, aby prezentoval svoj funkčný kód na cvičení ako súčasť odovzdania projektu. Na cvičeniach sa budú robiť malé úlohy, za ktoré tiež bude možné získať body (max. 10 za semester).
 • Absolvovanie záverečnej písomno-ústnej skúšky (3 otázky po 6 bodov, náhodný výber). Na skúšku sa môže prihlasiť len ten, kto má oznámkované aspoň dva projekty s fungujúcim kódom. Skúška je povinná, písomno-ústna, je nutné získať aspoň 6 bodov.
 • Prednášky sú dobrovoľné, za účasť však možno získať max. 3 body.
 • Celkové hodnotenie: A (50-46), B (45-41), C (40-36), D (35-31), E (30-26), Fx (25-0).

Projekty počas semestra

 • Projekt, spolu so zdrojovým kódom, sa odovzdáva k stanoveného termínu. Za každý oneskorený kalendárny deň (max. 7 dní) odovzdania vzniká malus 1 bod (až do nuly). Úspešný projekt (fungujúci model) odovzdaný viac ako týždeň po termíne sa započítava bez bodov.
 • Pri projekte sa hodnotí najmä obsah, ale záleží aj na forme. Obsah projektu musí byť zrozumiteľný, aby čitateľ videl, čo ste robili a ako ste to robili, t.j. grafické výstupy musia byť kombinované so sprievodným textom. Za výraznejšie formálne a gramatické nedostatky môžu byť strhnuté body.
 • Model môže byť naprogramovaný v jazyku Python a projekt musí byť odovzdaný vo formáte PDF.
 • Pri zistení plagiátorstva študent(ka) získava automaticky nula bodov z projektu a nebude pripustený(-á) ku skúške.