(Termíny skúšok)
(Novinky: Konzultacie)
Line 11: Line 11:
 
== Novinky ==
 
== Novinky ==
  
 +
;29.5.2018
 +
: Aj počas skúškového obdobia platí termín '''konzultácií''' zo semestra ('''streda 13:10–14:30'''). Môžete si s nami dohodnúť aj iný termín, ideálne viac študentov naraz.
 
;15.5.2018
 
;15.5.2018
 
: Vypísali sme [[#terminy|termíny skúšky]].
 
: Vypísali sme [[#terminy|termíny skúšky]].

Revision as of 09:15, 29 May 2018

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

29.5.2018
Aj počas skúškového obdobia platí termín konzultácií zo semestra (streda 13:10–14:30). Môžete si s nami dohodnúť aj iný termín, ideálne viac študentov naraz.
15.5.2018
Vypísali sme termíny skúšky.
18. 4. 2018
Opravný/náhradný termín midtermu bude vo štvrtok 26. apríla o 18:10 v posluchárni B. Na termín je nutné prihlásiť sa v AIS. Študentov, ktorí mali z riadneho termínu menej ako 5 bodov alebo chýbali, sme už zapísali my.
Náhradu teoretických cvičení z 1. a 8. mája pre tretiakov, ktorí ju nemôžu absolvovať v stredy, sme na prednáške dohodli na piatky 4. a 11. mája o 9:50 v F1-328 (Kľuka).
19. 3. 2018
Midterm test bude v utorok 10. apríla o 18:10 v posluchárni A
Zrušili sme praktické cvičenia v stredu o 16:30 (po dohode na prednáške); využívajte cvičenia v utorok o 18:10.
Náhradu cvičení z 1. a 8. mája sme dohodli na stredy 2. a 9. mája nasledovne:
 • 14:50 M-I H-6 – krúžok 2AIN1, cvičiaci J. Kľuka
 • 16:30 M-IX – krúžok 2AIN2, cvičiaci M. Homola
 • 16:30 M-XI – krúžok 2AIN3, cvičiaca J. Pukancová
21. 2. 2018
Upravili sme podmienky absolvovania predmetu.
18. 2. 2018
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 19. februára.


Sady úloh a ďalšie materiály

Sady úloh, materiály k prednáškam, zbierka úloh (na github.com).

Riešenia praktických častí sád úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre sady úloh.

Literatúra

Rozvrh výučby a konzultácií

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 F2 Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 2AIN1 utorok 13:10 F1-328 Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 I-9 Martin Homola
2AIN3 utorok 14:50 F1-328 Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN1, 2AIN2, 2AIN3 utorok 16:30 I-H6 Jozef Šiška, Peter Gergeľ, Ján Kľuka, Viktor Kocur
2AIN1 streda 14:50 I-H6 Ján Kľuka, Viktor Kocur
Konzultácie 2AIN* streda 13:10–14:40 I-16, I-7 podľa možností

Na teoretické cvičenia odporúčame doniesť si zariadenie na čítanie elektronických materiálov k predmetu (notebook, tablet, príp. inteligentný telefón).

Okrem konzultácií s vyučujúcimi môžete tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť všetky nasledujúce podmienky:

 1. Zúčastniť sa aktívne všetkých teoretických cvičení
  • okrem ospravedlnených neúčastí zo závažných dôvodov podľa študijného poriadku, čl. 21, ods. (9) a 1 neospravedlnenej neúčasti.
 2. Získať aspoň 50%-né hodnotenie z teoretickej časti každej sady úloh pri dodržaní termínov odovzdania a pravidiel pre sady úloh.
  • Nedostatočné, nečitateľné alebo príliš rozsiahle riešenia vrátime.
  • Študent(ka) má 2-krát za semester právo vrátené riešenie prepracovať a znova odovzdať do 3 dní.
 3. Z každej ďalšej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity.
 4. Celkovo získať aspoň 50 bodov. Súčet miním nepostačuje na absolvovanie predmetu!

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Sady úloh – teoretická časť 20 50 % z každej sady úloh Hodnotíme 1 vopred určenú úlohu a 1 úlohu vyžrebovanú po termíne odovzdania
Sady úloh – praktická časť 30 15 Počíta sa 10 najvyššie hodnotených úloh
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Pravidlá pre sady úloh

Spolupráca
Môžete sa rozprávať o svojich riešeniach so spolužiakmi (poradiť sa, ako niečo riešiť a podobne), ale odovzdaný kód / text (prípadne iné pomocné súbory) musí byť vaša samostatná práca (samozrejme s výnimkou častí, ktoré vzorovo spravíme spoločne na cvičeniach).
Odovzdanie odpísaného riešenia je nečestné konanie. Ak sa ho dopustíte, budeme postupovať podľa čl. 24, ods. (5) študijného poriadku.
Odovzdávanie praktických úloh
Za účelom odovzdávania praktických úloh získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súborov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály súvisiace s predmetom.
 • Do repozitára budete nahrávať iba materiály, ktoré máte právo zverejniť (vzhľadom na autorské práva, iné zákony a pravidlá).

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Termíny skúšok

Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky. Na ústnu čas je možné prihlásiť sa cez AIS. Na písomnú časť zapíšeme automaticky všetkých, ktorí sa kvalifikovali na účasť na skúške (a prípadne neboli úspešní na predchádzajúcich termínoch).

V prípade neúspechu na ústnej časti môžete opakovať iba ústnu časť.

Termíny skúšok
Termín Písomná časť Ústna časť
Riadny pondelok 21. mája 13:00 posl. A piatok 25. mája 9:30 I-9
1. opravný piatok 1. júna 9:30 posl. B piatok 8. júna 9:30 I-9
2. opravný utorok 19. júna 9:30 posl. A piatok 22. júna 9:30 I-9

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vin@@č}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne