(Novinky)
m (Termíny skúšok)
Line 165: Line 165:
 
!Termín
 
!Termín
 
!Ústna časť
 
!Ústna časť
!Prísomná časť
+
!Písomná časť
 
|-
 
|-
 
|Riadny
 
|Riadny

Revision as of 09:48, 4 May 2017

Matematika (4) – Logika pre informatikov 1-AIN-412/15

Kurz základov matematickej logiky a výpočtovnej logiky, potrebných pre ďalšie štúdium (aplikovanej) informatiky.

Informačný list predmetu

Novinky

3. 5. 2017

V AIS sme vypísali termíny skúšok.

Na písomnú časť skúšky v riadnom termíne (5. júna 2017 o 13:00 v posluchárni A) zapíšeme automaticky všetkých študentov, ktorí získajú minimálny počet bodov zo všetkých aktivít z výučbovej časti semestra.

Na ústnu časť skúšky sa môžete zapísať v AIS. Poradie zapísania sa určuje poradie pri skúšaní.

25. 4. 2017
V zadaní 4. teoretickej domácej úlohy (du04), v časti b) sme zrušili úlohy (ii) a (iii). Bodová hodnota du04 po tento zmene je 2 body.
24. 4. 2017
V stredu 26. apríla (dekanské voľno pre ŠVK) ponúkame rozšírené konzultácie k praktickým aj teoretickým otázkam: v čase 13:10–14:50 na I-7/I-16, v čase 14:50–16:30 v H-6.
Študentov navštevujúcich pondelkové teoretické cvičenia žiadame, aby si ich odpadnuté cvičenia 1. a 8. mája nahradili v príslušný utorok na termíne podľa svojich možností (14:50 v M-VIII alebo 16:30 v M-XII).
20. 4. 2017
Termín odovzdania 9. praktického cvičenia (cv09) sme posunuli na utorok 2. mája o 23:59:59.
14. 4. 2017
Zverejnili sme zadanie 4. teoretickej domácej úlohy.
11. 4. 2017
Opravný test (midterm) sa koná v piatok 28. apríla o 11:30 v posluchárni A.


Ocenenia

Najlepší riešitelia rozcvičiek
TBA
Najlepší riešitelia domácich úloh
TBA
Najlepší riešitelia praktických cvičení
TBA

Literatúra

  • Vítězslav Švejdar. Logika: neúplnost, složitost a nutnost. Praha: Academia, 2002. Vo fakultnej knižnici; PDF. Errata.
  • Raymond M. Smullyan. Logika prvého rádu. Z anglického originálu preložil Svätoslav Mathé. Bratislava: Alfa, 1979. Vo fakultnej knižnici.
  • Michael Genesereth and Eric Kao. Introduction to Logic, Second Edition. Morgan & Claypool, 2013. PDF.
  • Chiara Ghidini and Luciano Serafini. Mathematical Logic Exercises. PDF.

Praktické cvičenia, domáce úlohy a materiály

Praktické cvičenia, domáce úlohy, materiály k prednáškam, úlohy z cvičení (na github.com).

Riešenia praktických cvičení a domácich úloh odovzdávajte prostredníctvom github-u. Dodržiavajte pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy.

Rozvrh výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miesto Vyučujúci
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B Ján Kľuka
Teoretické cvičenia 3AIN*, 2AIN* [↓] pondelok 16:30 M-X Ján Kľuka
2AIN2 utorok 14:50 M-VIII Martin Homola
2AIN1 utorok 16:30 M-XII Júlia Pukancová
Praktické cvičenia 2AIN1, 3AIN* streda 14:50 I-H6 Jozef Šiška, Juraj Holas
2AIN2 streda 16:30 I-H3 Jozef Šiška, Ján Kľuka
Konzultácie 2AIN*, 3AIN* streda 13:10–14:30 I-16, I-7 podľa možností

[↑] Žiadame druhákov, aby zvážili účasť na teoretických cvičeniach v pondelok, aby sme mali okolo 12 študentov na termín. Termín si vyberte do konca 2. týždňa semestra (5. marca).

Okrem konzultácií s vyučujúcimi v stredu medzi 13:10 a 14:30 môžete tiež využiť Akademické podporné centrum KAI.

Oficiálny rozvrh predmetu na candle.fmph.uniba.sk.

Podmienky absolvovania

Na absolvovanie predmetu je potrebné splniť obe z nasledujúcich podmienok:

  • z každej aktivity získať aspoň bodové hodnotenie uvedené v stĺpci Min v tabuľke Aktivity;
  • celkovo získať aspoň 50 bodov.

Pritom musíte dodržať pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy.

Známka sa následne určí podľa tabuľky Hodnotenie.

Dosiahnutie minimálnych bodových hodnotení za jednotlivé aktivity nepostačuje na absolvovanie predmetu.

Aktivity
Aktivita Max Min Poznámka
Semester Praktické cvičenia 30 15
Rozcvičky 10 5
Domáce úlohy 10 5
Midterm test 15 5 Opraviteľný o 1 až 2 týždne
Skúška Final test 25 10 Písomnú (final test) a ústnu časť skúšky si nemožno opraviť oddelene.
Ústna skúška 10 5
Hodnotenie
Bodové hodnotenie Známka
≥ 90 A
≥ 80 B
≥ 70 C
≥ 60 D
≥ 50 E

Termíny skúšok

Vypísali sme termíny skúšok podľa nasledujúcej tabuľky.

Termín Ústna časť Písomná časť
Riadny pondelok 5. júna o 13:00 posl. A štvrtok 8. júna o 9:30 I-9
1. opravný streda 14. júna o 9:30 posl. A piatok 16. júna o 9:30 I-9
2. opravný streda 21. júna o 9:30 posl. B piatok 23. júna o 9:30 I-9

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Mathematics_4/sk
Githubová organizácia pre predmet
https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412
Spoločný e-mail vyučujúcich
lpi-team{z@vináč}lists.dai.fmph.uniba.sk
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne

Archív noviniek

8. 4. 2017
Termín odovzdania 7. praktického cvičenia (cv07) sme posunuli na štvrtok 13. apríla o 23:59:59.
21. 3. 2017
Test (midterm) sa koná v piatok 7. apríla o 12:30 v posluchárni A.
8. 3. 2017
Pridali sme termín konzultácií a upozornenie na pravidlá pre praktické cvičenia a domáce úlohy.
10. 2. 2017
Výučba predmetu sa začne prednáškou v pondelok 20. februára. Nižšie uvedené informácie sú predbežné. Oficiálne podmienky absolvovania oznámime na prednáške a následne aktualizujeme na tejto stránke.