Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia 1-AIN-121

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia (1-AIN-121)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2), K - malá prednáška (2)
Kredity: 8
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/mat/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-121 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., Ing. Ján Komara, PhD.

Popis predmetu:

Prednáška poskytne študentom matematické základy nevyhnutné pre štúdium informatiky. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, spôsob myslenia a vyjadrovania, ako aj metódy dôkazov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: Toto je jeden z ťažších predmetov, ktorý väčšinou istá časť študentov nezvládne, preto: venujte prosím dostatok času príprave!

Revision as of 21:43, 21 September 2015 by Komara (Talk | contribs) (Created page with "{{Predmet | name = Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia | code = 1-AIN-121 | prerequisites = žiadne | semester = Zimný | year = 1 | credits = 8 |...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)