Tvorba informačných systémov - projekt

naspäť na stránku predmetu


V projekte si vyskúšate ako vyzerá vývoj softvéru v tíme. Bude vám (s prihliadnutím na váš výber) pridelený projekt vývoja softvéru, ktorý niekto potrebuje naprogramovať. Ten človek sa volá zadávateľ. Ak tomu požiadavky zadávateľa nebudú brániť, projekt bude open-source. Okrem toho vám bude pridelený cvičiaci, ktorý bude sledovať váš pokrok na projekte každý týždeň. Vývoj bude prebiehať v týchto fázach:

Špecifikácia (ČO bude aplikácia robiť)

 • kontaktovať zadávateľa a dohodnúť si s ním interview
 • na tomto interview zistiť, čo presne tento človek potrebuje a zapísať si o tom poznámky
 • na základe týchto poznámok vypracovať špecifikáciu projektu (tzv. Katalóg požiadaviek), ktorý svojmu zadávateľovi predložíte na schválenie, on sa k nemu vyjadrí a prípadné zmeny ešte pred jeho schválením zapracujete do špecifikácie (aj opakovane, kým projekt nie je schválený); katalóg požiadaviek pred zadávateľom musí odobriť aj váš cvičiaci.
 • špecifikácia je "technology-neutral", je písaná jazykom zrozumiteľným aj zadávateľovi a teda neobsahuje nič, čo patrí do návrhu
 • hlavný výstup: dokument Katalóg požiadaviek (uložený na githube spolu s kópiou potvrdenia od zadávateľa, že ho akceptuje)
 • pre projekty, ktoré nadväzujú na existujúce systémy v prevádzke, pozri: Valuable requirements techniques for enhancement and replacement projects (zdroj: Wiegers, Beatty: Software Requirements, 3rd ed.)
 • pomôcť môžu aj user stories

Návrh (AKO sa aplikácia naprogramuje)

 • na základe Katalógu požiadaviek vypracujete návrh podľa ktorého sa bude dať aplikácia naprogramovať. Nemusí byť úplne podrobný, ale mal byť jasný a kompletný. Pri analýze systému si môžete pomôcť entitno-relačnými diagramami, use-case diagramami, stavovými diagramami, sekvenčnými diagramami - podľa dohody s cvičiacim aspoň jeden UML diagram zahrniete a na základe toho navrhnete používateľské rozhranie, ktoré skonzultujete so zadávateľom
 • analyzujete technológie, ktoré prichádzajú v projekte do úvahy - to znamená odskúšate či technologicky zvládate všetko, čo bude počas implementácie potrebné využiť a čo si program bude vyžadovať
 • vytvoríte dátový model - ak projekt bude využívať databázu, tak podrobný návrh databázy (ideálne diagram vyexportovaný priamo z databázy), okrem toho všetky ostatné dátové entity, s ktorými program bude pracovať a spôsoby ich reprezentácie
 • ideálne formou komponentného diagramu navrhnete dekompozíciu projektu na moduly (z hľadiska funkcionality), pomocou domain-level class diagramu balíčky (z hľadiska implementácie) a pomocou data-flow diagramu z hľadiska procesov a výmeny údajov medzi nimi, tok dát môžete vizualizovať aj pomocou sekvenčných diagramov.
 • môžete vytvoriť triedny diagram, ktorý bude obsahovať všetky podstatné triedy aplikácie (v prípade webu všetky modely, viewy a kontrolery)
 • vypracujete testovacie scenáre, podľa ktorých neskôr otestujete funkcionalitu celej aplikácie, keď bude hotová
 • hlavný výstup: dokument Návrh (uložený na githube a schválený cvičiacim)

Implementácia

 • postupne pridávaním samostatne otestovateľných čŕt softvéru naimplementujete potrebnú funkcionalitu
 • každú pridávanú časť si jej autor po sebe najskôr otestuje (podľa možnosti unit testami), predtým, ako ju pridá do celého projektu
 • zdrojové kódy budú obsahovať dokumentačné komentáre - pre všetky public metódy a premenné
 • každá nová funkcionalita sa pridáva na github, hneď keď je vyvinutá (inak projekt nebude uznaný!)
 • pri písaní kódu sa usilujte dodržiavať zásady čistého kódu
 • hlavný výstup: skompilovateľný kompletný zdrojový kód, prešiel jednotkovými a základnými testami

nasadenie do prevádzky

 • realizovanie testov navrhnutých v testovacích scenároch, nainštalovanie na cieľové prostredie, ak k tomu ešte nedošlo a celkové dôkladné otestovanie aplikácie
 • a vykonanie úprav, ktoré si testy vyžiadajú
 • predvedenie prvej "finálnej" verzie cvičiacemu a potom zadávateľovi
 • zapracovanie pripomienok a požiadaviek od zadávateľa
 • odovzdanie hotovej verzie zadávateľovi
 • vypracovanie finálneho dokumentu "Technická dokumentácia" pozostávajúceho z aktualizovanej špecifikácie a návrhu
 • zhodnotenie celej tímovej práce na projekte
 • výstupy: technická dokumentácia a hotová aplikácia v prevádzke so zdrojákmi na Githube


Revision as of 01:29, 22 September 2020 by Petrovic (Talk | contribs)