m (Petrovic premiestnil stránku Information Systems Development/sk na Course:Information Systems Development/sk: konsolidácia)
(stránka k predmetu Tvorba inf. syst.)
Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
{{CourseHeader
  | name = Tvorba informačných systémov
+
    | code = 1-AIN-131
  | code = 1-AIN-131
+
    | title = Tvorba informačných systémov
  | prerequisites =  
+
  | semester = Zimný semester
+
  | year = 3
+
  | credits = 6
+
  | form = K - Kurz (4)
+
  | evaluation = 50/50
+
  | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/
+
  | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]], [[Jan Sefranek|PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]
+
  | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk,  sefranek[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
  | homepage = http://www.ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/ http://www.ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/
+
  | description = Cieľom je podať úvod do formálnej tvorby informačných systémov a nástrojov, ktoré sa pri vývoji informačných systémov používajú. Účastníci predmetu navrhnú, špecifikujú a implementujú skupinový projekt podľa zadania.
+
  | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakalárskom programe Aplikovaná Informatika]]
+
  | recommendations = none
+
 
}}
 
}}
 +
 +
Kurz je určený pre študentov 3. ročníka aplikovanej informatiky. Jeho cieľom je podať úvod do formálnej tvorby informačných systémov a nástrojov, ktoré sa pri vývoji informačných systémov používajú. Účastníci predmetu navrhnú, špecifikujú a implementujú skupinový projekt podľa zadania.
 +
 +
 +
== Kontakt ==
 +
 +
Pavel Petrovič, Andrej Jursa, e-mail: tis-team@lists.dai.fmph.uniba.sk
 +
 +
 +
== Očakávané výstupy (deliverables) ==
 +
 +
{| class="table-responsive alternative"
 +
!Názov
 +
!Dátum
 +
!Popis
 +
|-
 +
|1. Prihláška na projekty
 +
|čím skôr po zverejnení projektov, najneskôr 2.10.
 +
|Zaradíte sa do 4-členných tímov a každý tím vyplní on-line prihlášku s preferenciami výberu zadaných projektov a popisom skúseností členov tímu
 +
|-
 +
|2. Katalóg požiadaviek
 +
|všetko hotovo najneskôr do 17. 10.
 +
|postupne odovzdáte tri samostatné výstupy: <br>A. Podrobné poznámky zo stretnutia so zadávateľom - už potvrdené, resp. korigované zadávateľom<br>B. Neusporiadaný, nie nutne konzistentný, úplný a jednoznačný zoznam požiadaviek, ktoré tím vytvoril na základe poznámok<br>C. Výsledný katalóg požiadaviek, ktorý odsúhlasil zadávateľ. Kým mal zadávateľ pripomienky, treba ich najskôr zohľadniť a ponúknuť mu na odsúhlasenie aktualizovanú, vylepšenú verziu.
 +
|-
 +
|3. Návrh
 +
|všetko hotovo najneskôr do 14.11.
 +
|návrh vytvoríte podľa dohody s cvičiacim podľa typu projektu, ktorý riešite. V každom prípade však musí obsahovať nasledujúce časti: <br>A. podrobná špecifikácia vonkajších interfejsov - ak aplikácia komunikuje s inými aplikáciami, súbormi, zariadeniami - tieto musia byť jasne a podrobne definované<br>B. podrobný dátový model perzistentných údajov, formátov súborov, komunikačných protokolov.<br>C.  návrh používateľského rozhrania (ak projekt má GUI) - nakreslené a popísané všetky dialógy, okná a stránky, ktorými aplikácia komunikuje s používateľom - túto časť treba konzultovať so zadávateľom<br>D. Zrozumiteľný a jednoznačný návrh implementácie, podľa ktorého sa dá aplikácia vyvinúť a ktorý bude obsahovať aspoň jeden relevantný UML diagram, podľa dohody s cvičiacim, zrozumiteľne vysvetlenú architektúru, rozdelenie na časti, využité technológie, cieľové prostredie nasadenia do prevádzky.
 +
|-
 +
|4. Testovacie scenáre
 +
|28. 11. 2017
 +
|Na Githube je dokument s testovacími scenármi - ktorý vznikne podľa Katalógu požiadaviek. Jeden scenár môže testovať aj viacero požiadaviek, ale každá požiadavka z katalógu musí byť kompletne pokrytá v nejakom testovacom scenári.
 +
|-
 +
|5. Otestovaný hotový zdrojový kód
 +
|23. 12. 2017
 +
|Na Githube je prvá funkčná kompletná verzia, ktorá bola aspoň raz predvedená zadávateľovi s podrobným záznamom zo stretnutia so zadávateľom.
 +
|-
 +
|6. Technická dokumentácia a výsledný zdrojový kód
 +
|31. 1. 2018
 +
|Aplikácia bola odovzdaná zadávateľovi, ktorý s výsledkom súhlasil, potvrdil, že požiadavky uvedené v katalógu požiadaviek boli splnené a výsledná aplikácia je použiteľná. Zdrojový kód je na Githube vrátane jedného kompletného PDF súboru, ktorý obsahuje aj katalóg požiadaviek aj návrh, pričom je aktualizovaná tak, aby bola v súlade s odovzdaným kódom.
 +
|}
 +
 +
 +
== Hodnotenie ==
 +
 +
# Projekt:  50b
 +
# Písomky: 35b
 +
# Midterm (UML diagramy): 15b
 +
 +
Na známku je potrebných aspoň 25b za projekt projekt, 20b za písomky, 10b za midterm, potom: 90-100: A, 80-90: B, 70-80: C, 60-70: D, 55-60: E, < 55: Fx.
 +
 +
 +
== Pravidlá ==
 +
 +
* na riešení projektu sa rovnakou časťou podieľajú všetci členovia tímu; hoci majú rozdelené roly, každý prispieva rovnomerne aj do implementácie zdrojového kódu
 +
* každá skupina musí odovzdať všetky výstupy načas
 +
* ak odovzdaný dokument alebo program nespĺňa ani minimálne požiadavky, odovzdanie sa neuzná a tím má možnosť odovzdať novú verziu (avšak ďalšie oneskoré odovzdanie má za následok príslušné bodové ohodnotenie)
 +
* zdrojové kódy aj odovzdávaná dokumentácia (podadresár docs/) sú priebežne ukladané v tímovom repozitári na Githube (inak za projekt nebudú udelené žiadne body!), všetky projekty sú open-source
 +
* členovia každého tímu sa každý týždeň stretnú na svojom tímovom stretnutí, pričom vopred je v bodoch známa agenda nasledujúceho stretnutia, pričom:
 +
** prediskutujú všetky body agendy
 +
** prvým bodom agendy je zhodnotenie vykonanej práce a splnených úloh od predchádzajúceho stretnutia tímu
 +
** posledným bodom agendy je naplánovanie práce do ďalšieho stretnutia, pričom ku každej položke sa určí, ktorý člen (členovia) je zodpovedný
 +
** priamo na stretnutí si píšu zo svojho stretnutia zápisnicu, priamo na samostatnú wiki-stránku svojho tímového repozitára, zápisnica obsahuje: dátum, zoznam prítomných, plánovaná agenda stretnutia, potom podľa bodov agendy, všetky podstatné informácie a prijaté rozhodnutia, agenda slúži predovšetkým členom tímu na organizáciu ich práce!
 +
 +
 +
== Prednášky ==
 +
 +
* 26.09. Úvodná prednáška, plán na semester
 +
 +
 +
== Cvičenia ==
 +
 +
* 29.09. cvičenie github na H6, tímy sa už zorganizovali do 4-členných skupín
 +
* potom: každý týždeň individuálne stretnutie s cvičiacim v termíne podľa dohody s cvičiacim, z týchto stretnutí píše zápisnicu cvičiaci
 +
 +
 +
== Literatúra ==
 +
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS Tvorba informačných systémov 2016/2017]
 +
* E.J.Braude, M.E.Bernstein: Software Engineering: Modern Approaches, Wiley, 2011
 +
* E.Gamma, R.Helm, R.Johnson, J.Vlissides: Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley, 1995
 +
* M.Cade, H.Shell: Sun Certified Enterprise Architect for Java EE Study Guide, 2nd Edition, Prentice Hall, 2010.
 +
* Ľ.Šešera: Aplikačné architektúry softvérových systémov, STU, 2010
 +
* Ľ.Šešera, P.Grec, P.Návrat: Architektúra softvérových systémov - Architektúra internetových systémov a architektúra orientovaná na služby, STU, 2011
 +
* E.J.Braude: Software Engineering, An Object-Oriented Perspective, Wiley, 2001
 +
 +
__NOTOC__

Revision as of 07:33, 26 September 2017

Tvorba informačných systémov 1-AIN-131

Kurz je určený pre študentov 3. ročníka aplikovanej informatiky. Jeho cieľom je podať úvod do formálnej tvorby informačných systémov a nástrojov, ktoré sa pri vývoji informačných systémov používajú. Účastníci predmetu navrhnú, špecifikujú a implementujú skupinový projekt podľa zadania.


Kontakt

Pavel Petrovič, Andrej Jursa, e-mail: tis-team@lists.dai.fmph.uniba.sk


Očakávané výstupy (deliverables)

Názov Dátum Popis
1. Prihláška na projekty čím skôr po zverejnení projektov, najneskôr 2.10. Zaradíte sa do 4-členných tímov a každý tím vyplní on-line prihlášku s preferenciami výberu zadaných projektov a popisom skúseností členov tímu
2. Katalóg požiadaviek všetko hotovo najneskôr do 17. 10. postupne odovzdáte tri samostatné výstupy:
A. Podrobné poznámky zo stretnutia so zadávateľom - už potvrdené, resp. korigované zadávateľom
B. Neusporiadaný, nie nutne konzistentný, úplný a jednoznačný zoznam požiadaviek, ktoré tím vytvoril na základe poznámok
C. Výsledný katalóg požiadaviek, ktorý odsúhlasil zadávateľ. Kým mal zadávateľ pripomienky, treba ich najskôr zohľadniť a ponúknuť mu na odsúhlasenie aktualizovanú, vylepšenú verziu.
3. Návrh všetko hotovo najneskôr do 14.11. návrh vytvoríte podľa dohody s cvičiacim podľa typu projektu, ktorý riešite. V každom prípade však musí obsahovať nasledujúce časti:
A. podrobná špecifikácia vonkajších interfejsov - ak aplikácia komunikuje s inými aplikáciami, súbormi, zariadeniami - tieto musia byť jasne a podrobne definované
B. podrobný dátový model perzistentných údajov, formátov súborov, komunikačných protokolov.
C. návrh používateľského rozhrania (ak projekt má GUI) - nakreslené a popísané všetky dialógy, okná a stránky, ktorými aplikácia komunikuje s používateľom - túto časť treba konzultovať so zadávateľom
D. Zrozumiteľný a jednoznačný návrh implementácie, podľa ktorého sa dá aplikácia vyvinúť a ktorý bude obsahovať aspoň jeden relevantný UML diagram, podľa dohody s cvičiacim, zrozumiteľne vysvetlenú architektúru, rozdelenie na časti, využité technológie, cieľové prostredie nasadenia do prevádzky.
4. Testovacie scenáre 28. 11. 2017 Na Githube je dokument s testovacími scenármi - ktorý vznikne podľa Katalógu požiadaviek. Jeden scenár môže testovať aj viacero požiadaviek, ale každá požiadavka z katalógu musí byť kompletne pokrytá v nejakom testovacom scenári.
5. Otestovaný hotový zdrojový kód 23. 12. 2017 Na Githube je prvá funkčná kompletná verzia, ktorá bola aspoň raz predvedená zadávateľovi s podrobným záznamom zo stretnutia so zadávateľom.
6. Technická dokumentácia a výsledný zdrojový kód 31. 1. 2018 Aplikácia bola odovzdaná zadávateľovi, ktorý s výsledkom súhlasil, potvrdil, že požiadavky uvedené v katalógu požiadaviek boli splnené a výsledná aplikácia je použiteľná. Zdrojový kód je na Githube vrátane jedného kompletného PDF súboru, ktorý obsahuje aj katalóg požiadaviek aj návrh, pričom je aktualizovaná tak, aby bola v súlade s odovzdaným kódom.


Hodnotenie

 1. Projekt: 50b
 2. Písomky: 35b
 3. Midterm (UML diagramy): 15b

Na známku je potrebných aspoň 25b za projekt projekt, 20b za písomky, 10b za midterm, potom: 90-100: A, 80-90: B, 70-80: C, 60-70: D, 55-60: E, < 55: Fx.


Pravidlá

 • na riešení projektu sa rovnakou časťou podieľajú všetci členovia tímu; hoci majú rozdelené roly, každý prispieva rovnomerne aj do implementácie zdrojového kódu
 • každá skupina musí odovzdať všetky výstupy načas
 • ak odovzdaný dokument alebo program nespĺňa ani minimálne požiadavky, odovzdanie sa neuzná a tím má možnosť odovzdať novú verziu (avšak ďalšie oneskoré odovzdanie má za následok príslušné bodové ohodnotenie)
 • zdrojové kódy aj odovzdávaná dokumentácia (podadresár docs/) sú priebežne ukladané v tímovom repozitári na Githube (inak za projekt nebudú udelené žiadne body!), všetky projekty sú open-source
 • členovia každého tímu sa každý týždeň stretnú na svojom tímovom stretnutí, pričom vopred je v bodoch známa agenda nasledujúceho stretnutia, pričom:
  • prediskutujú všetky body agendy
  • prvým bodom agendy je zhodnotenie vykonanej práce a splnených úloh od predchádzajúceho stretnutia tímu
  • posledným bodom agendy je naplánovanie práce do ďalšieho stretnutia, pričom ku každej položke sa určí, ktorý člen (členovia) je zodpovedný
  • priamo na stretnutí si píšu zo svojho stretnutia zápisnicu, priamo na samostatnú wiki-stránku svojho tímového repozitára, zápisnica obsahuje: dátum, zoznam prítomných, plánovaná agenda stretnutia, potom podľa bodov agendy, všetky podstatné informácie a prijaté rozhodnutia, agenda slúži predovšetkým členom tímu na organizáciu ich práce!


Prednášky

 • 26.09. Úvodná prednáška, plán na semester


Cvičenia

 • 29.09. cvičenie github na H6, tímy sa už zorganizovali do 4-členných skupín
 • potom: každý týždeň individuálne stretnutie s cvičiacim v termíne podľa dohody s cvičiacim, z týchto stretnutí píše zápisnicu cvičiaci


Literatúra

 • Tvorba informačných systémov 2016/2017
 • E.J.Braude, M.E.Bernstein: Software Engineering: Modern Approaches, Wiley, 2011
 • E.Gamma, R.Helm, R.Johnson, J.Vlissides: Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley, 1995
 • M.Cade, H.Shell: Sun Certified Enterprise Architect for Java EE Study Guide, 2nd Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Ľ.Šešera: Aplikačné architektúry softvérových systémov, STU, 2010
 • Ľ.Šešera, P.Grec, P.Návrat: Architektúra softvérových systémov - Architektúra internetových systémov a architektúra orientovaná na služby, STU, 2011
 • E.J.Braude: Software Engineering, An Object-Oriented Perspective, Wiley, 2001