Úvod do bakalárskej práce 1-AIN-132


Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.

staré: Prezentácie tém z 29.9.2016
staršie: Prezentácie tém z 1.10.2015

pár myšlienok z 25.10.

webstránky jednotlivých bakalárskych prác


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

0. všetci by mali nájsť svoju tému bakalárskej práce a školiteľa čo najskôr

1. webová stránka (do 11:30 30.10.2017)

-> pošlete adresu stránky na baksem@lists.dai.fmph.uniba.sk
 • názov, školiteľ, cieľ, návrh štruktúry práce

2. pripravíte si časový plán svojej práce (do 11:30 13.11.2017)

-> aké budú hlavné etapy vašej práce (milestones), do kedy ich budete mať hotové. tento plán skonzultujte so svojím školiteľom!

3. zbieranie zdrojov (do 11:30 27.11.2017)

-> na baksem@lists... poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
-> pripraviť si prezentáciu zdrojov a byť pripravený ju odprezentovať v posluchárni A 11:25
 • na webovú stránku umiestniť zoznam zdrojov
 • podobné staršie bakalárske práce
 • východiskové odborné práce
 • existujúce riešenia (napr. softvér, systémy, webové portály, ...)
 • manuály, učebnice, tutorialy, iné dokumenty
 • vstupné údaje


4. východiská a prototyp (na známku A do 12:00 12.1.2018, inak do konca skúškového)

-> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
 • východisková kapitola bakalárskej práce - rozsah aspoň 10 strán
 • a fungujúci program aj so zdrojovým kódom - demo, screenshoty alebo video
 • pozri tiež: otázky a odpovede


5. každý načatý týždeň omeškania ľubovoľnej etapy znižuje známku o 1 stupeň


otázky a odpovede

 • Aký je postup pri prihlasovaní sa na témy bakalárskych prác?
  Dôležité je najskôr sa dohodnúť so školiteľom. Školitelia ponúkli práce priamo na seminári, alebo ich majú na svojich vlastných stránkach, rozhodne by ich mali mať zadané v AISe, aj keď zadanie môže byť v stave "neúplné". Keď sa so školiteľom dohodnete, zadanie v AISe treba dotiahnuť do stavu "úplné", kde ho potom garant schváli (prípadne neschváli, ak zistí, že nie je vyhovujúce) a až potom môže Váš školiteľ akceptovať študenta na svoju tému. Na záver ešte garant potvrdí správnosť Vášho aktu a potom si ho môžete vytlačiť a odložiť, lebo ho treba vložiť a zaviazať do finálnej podoby práce.
 • Ako postupovať, keď môj školiteľ nie je vyučujúcim na FMFI UK?
  Každá práca by mala mať oficiálneho školiteľa z FMFI. Ak je vedúcim práce externista, bude figurovať v zadaní ako Konzultant. Aj na to je však potrebné, aby existoval ako osoba v AISe, preto treba požiadať pani Slavkovú z VC, aby externistovi umožnila prístup do systému AIS, kde potom môže pridať zadanie práce, a ďalej pokračujete štandardným postupom.
 • Chcem mať vlastnú tému na bakalárku, chcem ju robiť v spolupráci s firmou, kde som zamestnaný. So šéfom máme viacej nápadov, ale zaujimalo by ho, do akej miery je nutné odovzdávať/zverejňovať kódy? Z dôvodu či sa má obávať mi ponúknuť na bakalárku témy dôležité pre chod firmy.
  Zdrojové kódy sa v prípade takýchto prác neodovzdávajú (nenahrajú sa do AISu ako elektronická príloha) a teda nebudú verejné ani nijak dostupné. V AISe je síce atribút "neverejná", ktorý ale stále dovoľuje prístup po určitom (neznámom) čase celej fakulte, čiže utajenosť odovzdaných súborov v neverejnej práci nevieme zaručiť, nevieme ako dopadne prípadný export údajov do nového AISu, ktorý by mal v priebehu dvoch rokov prísť a je možné, že bude iný. Preto túto možnosť AISu radšej vôbec nepoužívame a zdrojáky sa v takýchto prípadoch neodovzdajú. Podmienkou však je záväzok študenta, že kompletné zdrojové kódy, ktoré v bakalárskej práci vytvoril, dá k dispozícii svojmu katedrovému školiteľovi a oponentovi, ktorí píšu posudky a tiež komisii pred obhajobou práce. Všetci títo sa naopak zaviažu, že tie zdrojáky nikam neskopírujú ani ich inak nezverejnia.
 • Mám nejak skontrolovať moje zadanie práce?
  Je to hlavne povinnosť vedúceho práce, resp. garanta, ale môže sa stať, že im niečo dôležité ujde, takže určite ho skontrolujte. Platí nasledujúce:
     - všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho
     registra záverečných prác (CRZP) musia mať definovaný primárny 
     aj sekundárny jazyk 
     - musia byť odlišné.
     Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny
     jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako
     slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani
     primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov
     záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt 
     v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
     Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
     Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne -
     neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované 
     v CRZP".

     - Treba zabezpečiť, aby konečný "Stav práce EZP" po obhajobách bol
     "archivované v CRZP". Len práce v takomto stave môže CRZP zverejňovať.
     Bližšie v návode: http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2758#c5234.

     Jana Slávková
     fakultná administrátorka AIS-u
 • Máte viac otázok? Napíšte nám!


Revision as of 11:27, 25 September 2017 by Petrovic (Talk | contribs)