(No difference)

Revision as of 16:06, 21 September 2017

Logické programovanie ASP 1-AIN-617

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Logické programovanie ASP (1-AIN-617)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 25/75
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-AIN-617 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Baláž, doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: balaz@ii.fmph.uniba.sk, sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~balaz/ http://ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Predstaviť paradigmu logického programovania Answer Set Programming a jej aplikáciu v rôznych oblastiach reprezentácie znalostí.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne