Kontakt

Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
SLOVENSKO

Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
Email: kai.sekr@fmph.uniba.sk

Pre návštevníkov: toto je vchod do budovy:

Fmfi.jpg

Nájdete ho za čiernou sochou Koperníka. Katedra sa nachádza jednak v priestoroch pavilónu informatiky - z vrátnice vpravo chodbou nad schodmi a jednak niekoľko kancelárií je v pavilóne matematiky - za vrátnicou rovno do dlhej širokej chodby a potom hore schodmi vpravo.


Poloha celej fakulty: je na mape Google

Revision as of 10:14, 29 July 2015 by Petrovic (Talk | contribs)