Line 12: Line 12:
 
   | email = jan.rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = jan.rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = chýba
 
   | homepage = chýba
   | description = To present current theories, methods and results of ersearch on individual components of the cognitive architecture of the mind, with emphasis to practical application of this knowledge.
+
   | description = Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:56, 20 August 2008

Kognitívna psychológia 2-IKV-113

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna psychológia (2-IKV-113)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-113 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
E-mail: jan.rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne