Výpočet dvojrozmernej Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)


Návrh a implementácia výpočtu Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU. Úlohou je navrhnút algoritmus na základe algoritmu riešiaceho dátovo závislé triangulácie na GPU pre výpočet Delaunayovej triangulácie.