Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:20, 4 October 2009Klimo (Talk | contribs). . (869 bytes) (+869). . (Created page with ''''Popis:''' Napriek existencii veľkého počtu WYSIWYG editorov webových stránok, len nepatrná časť z nich umožňuje používateľovi bez znalosti HTML kódu navrhnúť r…')