Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:40, 28 November 2008Borovansky (Talk | contribs). . (270 bytes) (+270). . (New page: cielom je vytvorit webovsku aplikaciu, ktora interaktivne generuje viac-urovnove zostavy z existujucich komponentov suciastok/dielcov/ produktov. Vstupy aj vystupy aplikacie su ukadane v s...)